چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

پریمیرا لیگا پرتغال

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آوس
0
0 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ویتوریا ستوبال
1
1 1
موریرنزه
1
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2
2 1
بوآویستا
1
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
1
1 1
توندلا
1
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
1
1 0
بلننسس
0
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
4
4 0
اشتوریل
0
۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
3
3 1
براگا
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
3 2
چاوس
2
هفته 2
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0
0 0
فیرنزه
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1
1 0
ماریتیمو
0
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بوآویستا
1
1 2
ریوآوه
2
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
2
2 2
آوس
2
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2
2 1
پورتیموننزه
1
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
توندلا
0
0 1
پورتو
1
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
3
3 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
0
0 1
بنفیکا
1
هفته 3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
ریوآوه
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2 3
اشتوریل
3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0
0 5
اسپورتینگ لیسبون
5
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بنفیکا
5
5 0
بلننسس
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
چاوس
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
3
3 0
موریرنزه
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
آوس
0
0 2
براگا
2
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1
1 0
بوآویستا
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
فیرنزه
2
2 1
پاکوش فریرا
1
هفته 4
۴ شهریور ۱۳۹۶
بلننسس
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0
0 3
توندلا
3
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0
0 0
ویتوریا گیمارش
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
چاوس
0
0 2
فیرنزه
2
۵ شهریور ۱۳۹۶
ریوآوه
1
1 1
بنفیکا
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1
1 0
آوس
0
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
اشتوریل
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
0
0 1
پورتو
1
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
1
1 2
ماریتیمو
2
هفته 5
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
2
2 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
2
2 1
پورتیموننزه
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2 2
پاکوش فریرا
2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1
1 0
ریوآوه
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
پورتو
3
3 0
چاوس
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2
2 0
براگا
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
بوآویستا
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
اشتوریل
0
0 2
موریرنزه
2
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آوس
2
2 1
بلننسس
1
هفته 6
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پاکوش فریرا
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
2 1
آوس
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
2
2 1
بنفیکا
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
توندلا
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2
2 1
اشتوریل
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ریوآوه
1
1 2
پورتو
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پورتیموننزه
2
2 1
فیرنزه
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
3
3 0
موریرنزه
0
هفته 7
۱ مهر ۱۳۹۶
پورتو
5
5 2
پورتیموننزه
2
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0
0 2
چاوس
2
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
موریرنزه
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲ مهر ۱۳۹۶
بنفیکا
2
2 0
پاکوش فریرا
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1
1 4
بلننسس
4
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا گیمارش
2
2 1
ماریتیمو
1
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
1
1 2
براگا
2
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
آوس
0
0 0
ریوآوه
0
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
بوآویستا
1
هفته 8
۸ مهر ۱۳۹۶
چاوس
1
1 1
توندلا
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3
3 2
موریرنزه
2
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پورتیموننزه
2
2 2
آوس
2
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
1
1 0
فیرنزه
0
۹ مهر ۱۳۹۶
ریوآوه
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
براگا
6
6 0
اشتوریل
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
0
0 0
پورتو
0
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1
1 1
بنفیکا
1
هفته 9
۲۹ مهر ۱۳۹۶
اشتوریل
0
0 3
بوآویستا
3
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1
1 0
ریوآوه
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا ستوبال
3
3 1
ماریتیمو
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶
پورتو
6
6 1
پاکوش فریرا
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2 0
بلننسس
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آوس
1
1 3
بنفیکا
3
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
5
5 1
چاوس
1
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موریرنزه
0
0 1
براگا
1
۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
3 3
پورتیموننزه
3
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بنفیکا
1
1 0
فیرنزه
0
۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
2 0
توندلا
0
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3
3 0
موریرنزه
0
۷ آبان ۱۳۹۶
بوآویستا
0
0 3
پورتو
3
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
براگا
1
1 0
چاوس
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1
1 0
اشتوریل
0
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:45
آوس
1
1 3
ویتوریا گیمارش
3
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
پورتیموننزه
5
5 2
ویتوریا ستوبال
2
هفته 11
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
0
0 1
آوس
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1
1 1
پورتیموننزه
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3
3 2
بوآویستا
2
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
0
0 2
ریوآوه
2
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2
2 0
بلننسس
0
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
4
4 2
پاکوش فریرا
2
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا گیمارش
1
1 3
بنفیکا
3
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 2
براگا
2
هفته 12
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0
0 1
چاوس
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2
2 0
توندلا
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1
1 0
موریرنزه
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
آوس
1
1 1
پورتو
1
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0 0
اشتوریل
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
بنفیکا
6
6 0
ویتوریا ستوبال
0
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
براگا
3
3 1
فیرنزه
1
۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ریوآوه
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
هفته 13
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
بلننسس
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
0
0 0
بنفیکا
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1
1 1
ماریتیمو
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
توندلا
1
1 3
ریوآوه
3
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
0
0 0
بوآویستا
0
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0
0 1
آوس
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
براگا
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۱۴ آذر ۱۳۹۶ 00:30
اشتوریل
0
0 0
پورتیموننزه
0
هفته 14
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
2
2 1
موریرنزه
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
0 1
توندلا
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3
3 1
اشتوریل
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
0
0 1
چاوس
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
0
0 5
پورتو
5
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
فیرنزه
0
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1
1 0
براگا
0
هفته 15
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1
1 2
بوآویستا
2
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
3
3 2
آوس
2
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 01:00
براگا
4
4 0
بلننسس
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
1
1 1
ریوآوه
1
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 00:45
توندلا
1
1 5
بنفیکا
5
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۸ آذر ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
3
3 1
ماریتیمو
1
هفته 16
۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
توندلا
1
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
آوس
1
1 2
موریرنزه
2
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1
1 3
براگا
3
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1
1 2
چاوس
2
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
فیرنزه
1
1 2
پورتو
2
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
ریوآوه
4
4 2
پاکوش فریرا
2
۱۴ دی ۱۳۹۶ 02:00
بنفیکا
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا ستوبال
2
2 2
اشتوریل
2
۱۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
0
0 0
بلننسس
0
هفته 17
۱۷ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
2
2 1
ریوآوه
1
۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
چاوس
1
1 1
آوس
1
۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0
0 2
بنفیکا
2
۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
5
5 0
ماریتیمو
0
۱۸ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتو
4
4 2
ویتوریا گیمارش
2
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
1
1 1
پورتیموننزه
1
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
اشتوریل
0
0 2
فیرنزه
2
۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
توندلا
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1 1
بوآویستا
1
هفته 18
۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
4
4 3
ویتوریا گیمارش
3
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
پاکوش فریرا
0
0 0
ماریتیمو
0
۲۴ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
1
1 3
بنفیکا
3
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بوآویستا
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3
3 1
فیرنزه
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
1 2
ریوآوه
2
۲۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
آوس
0
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2
2 2
ویتوریا ستوبال
2
۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
1
1 3
پورتو
3
هفته 19
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
1
1 0
توندلا
0
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0 0
بلننسس
0
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3
3 0
چاوس
0
۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1
1 2
براگا
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
0 2
پاکوش فریرا
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
1 0
موریرنزه
0
۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
ریوآوه
2
2 0
بوآویستا
0
۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
3 1
اشتوریل
1
هفته 20
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
2
2 1
فیرنزه
1
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
4
4 1
ریوآوه
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1 1
بنفیکا
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
3
3 0
توندلا
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
براگا
2
2 0
آوس
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
موریرنزه
0
0 0
پورتو
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
بوآویستا
2
2 1
ماریتیمو
1
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
2
2 2
ویتوریا ستوبال
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
هفته 21
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5
5 1
ریوآوه
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
3
3 1
براگا
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
1 2
چاوس
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
1
1 2
موریرنزه
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
2
2 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
3 2
پاکوش فریرا
2
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
0
0 3
پورتیموننزه
3
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
ویتوریا ستوبال
3
3 0
بلننسس
0
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
آوس
3
3 0
بوآویستا
0
هفته 22
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
0
0 2
توندلا
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ریوآوه
3
3 0
ماریتیمو
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
براگا
3
3 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1
1 3
بنفیکا
3
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
2
2 5
آوس
5
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
0
0 4
پورتو
4
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
فیرنزه
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
بوآویستا
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
موریرنزه
1
1 2
اشتوریل
2
هفته 23
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
فیرنزه
1
1 3
پورتیموننزه
3
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
0 0
ماریتیمو
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
4
4 0
بوآویستا
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
اشتوریل
0
0 2
بلننسس
2
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0
0 1
چاوس
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
5
5 0
ریوآوه
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
0
0 5
براگا
5
۱ اسفند ۱۳۹۶ 00:30
توندلا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
هفته 24
۵ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
0
0 0
آوس
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
1
1 0
فیرنزه
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
3
3 2
ویتوریا گیمارش
2
۶ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1
1 3
بنفیکا
3
۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
2
2 0
اشتوریل
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
بوآویستا
4
4 0
ویتوریا ستوبال
0
۷ اسفند ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
1
1 5
پورتو
5
۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
براگا
1
1 0
توندلا
0
۸ اسفند ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
موریرنزه
0
هفته 25
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
3
3 0
بوآویستا
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5
5 0
ماریتیمو
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
اشتوریل
0
0 6
براگا
6
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 16:15
توندلا
2
2 0
چاوس
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
2
2 0
پاکوش فریرا
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
ریوآوه
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
0
0 0
بلننسس
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ 00:30
آوس
3
3 0
پورتیموننزه
0
هفته 26
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
براگا
3
3 0
موریرنزه
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
ریوآوه
2
2 1
فیرنزه
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
2
2 0
آوس
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1
1 0
اشتوریل
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 16:15
پورتیموننزه
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
4
4 2
ویتوریا ستوبال
2
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
0
0 0
توندلا
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ 00:45
پاکوش فریرا
1
1 0
پورتو
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
هفته 27
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
1
1 1
پورتیموننزه
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
اشتوریل
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
1
1 2
ماریتیمو
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:45
فیرنزه
0
0 2
بنفیکا
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2
2 0
بوآویستا
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
ویتوریا گیمارش
2
2 1
آوس
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
2
2 1
بلننسس
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
چاوس
1
1 4
براگا
4
۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ریوآوه
0
هفته 28
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 00:30
آوس
1
1 4
ویتوریا ستوبال
4
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
ماریتیمو
4
4 1
فیرنزه
1
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 21:45
ریوآوه
2
2 0
اشتوریل
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷
بوآویستا
1
1 1
توندلا
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
پاکوش فریرا
2
2 0
چاوس
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
پورتیموننزه
4
4 3
موریرنزه
3
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 21:45
بنفیکا
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۷
براگا
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 23:30
بلننسس
2
2 0
پورتو
0
هفته 29
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
ویتوریا گیمارش
3
3 0
ریوآوه
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
اشتوریل
1
1 1
ماریتیمو
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
2
2 2
پورتیموننزه
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:45
فیرنزه
2
2 2
براگا
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
ویتوریا ستوبال
1
1 2
بنفیکا
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
چاوس
1
1 1
بلننسس
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
پورتو
2
2 0
آوس
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
پاکوش فریرا
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
1
1 0
بوآویستا
0
هفته 30
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
پاکوش فریرا
1
1 5
براگا
5
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
آوس
1
1 0
فیرنزه
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
پورتیموننزه
0
0 1
اشتوریل
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 21:45
بوآویستا
3
3 3
چاوس
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
ویتوریا گیمارش
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
ماریتیمو
1
1 1
موریرنزه
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
بنفیکا
0
0 1
پورتو
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 23:45
بلننسس
3
3 4
اسپورتینگ لیسبون
4
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ 23:30
ریوآوه
1
1 1
توندلا
1
هفته 31
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
براگا
2
2 0
ماریتیمو
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
پاکوش فریرا
1
1 1
بلننسس
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:45
فیرنزه
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
اشتوریل
1
1 2
بنفیکا
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
چاوس
2
2 1
پورتیموننزه
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
3
3 0
آوس
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
موریرنزه
2
2 1
ریوآوه
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
بوآویستا
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:30
پورتو
5
5 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 32
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ویتوریا گیمارش
1
1 0
موریرنزه
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
0 2
فیرنزه
2
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:45
بنفیکا
2
2 3
توندلا
3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
پورتیموننزه
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
بوآویستا
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2
2 1
چاوس
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
0
0 1
پورتو
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:45
بلننسس
0
0 1
براگا
1
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:30
آوس
1
1 0
اشتوریل
0
هفته 33
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
براگا
1
1 1
بوآویستا
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
3
3 2
پورتیموننزه
2
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:45
توندلا
1
1 4
ویتوریا گیمارش
4
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
اسپورتینگ لیسبون
0
0 0
بنفیکا
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
اشتوریل
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
0
0 3
آوس
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
چاوس
4
4 1
ماریتیمو
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:45
پورتو
2
2 1
فیرنزه
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:30
پاکوش فریرا
0
0 0
ریوآوه
0
هفته 34
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آوس
2
2 3
چاوس
3
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا گیمارش
0
0 1
پورتو
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:30
بوآویستا
1
1 0
بلننسس
0
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
بنفیکا
1
1 0
موریرنزه
0
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
فیرنزه
0
0 0
اشتوریل
0
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
پورتیموننزه
3
3 1
پاکوش فریرا
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
ریوآوه
1
1 0
براگا
0
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
توندلا
0
خشن ترین تیم ها
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. Briseño فیرنزه1410956501200000
A. Mabil پاکوش فریرا21131190101100000
A. Tahar بوآویستا120194100000000
A. Wakaso ویتوریا گیمارش16151161401000000
A. Waris پورتومهاجم51127200000000
Abner اشتوریل86361101001000
Adriano Facchini آوس16161440100000000
Adrien Silva اسپورتینگ لیسبونهافبک33224100100000
Aidi Fulang Xisi بوآویستا000000000000
Ailton اشتوریلمدافع1111990500000000
Alan Schons موریرنزه136474200000000
Alex Kakuba فیرنزه16141359200000000
Alfa Semedo موریرنزه24232027700200000
Allano اشتوریل271616881010500000
Allef ویتوریا ستوبال5046100000000
Amilton da Silva آوس25211878401200000
Anderson Conceição چاوس1190000000000
Andre Bukia بوآویستا000000000000
André Claro اشتوریل26161294100100000
André Leal پاکوش فریرا91195000000000
André Leão پاکوش فریرا15131142600000000
André Micael موریرنزه1110915210100000
André Pedrosa ویتوریا ستوبال16111066500000000
André Sousa بلننسس27241903700300000
André Sousa ویتوریا ستوبال94425100000000
Andrej Lukić براگامدافع1190100000000
António Filipe چاوس14141260000000000
António Xavier پاکوش فریرا27262124400000000
Arnold ویتوریا ستوبال26201923400100000
Arsénio موریرنزه25201756400100000
Assis بوآویستا000000000000
Aylton Boa Morte اشتوریل84381100000000
B. Aouacheria موریرنزه22171426300300000
B. Dost اسپورتینگ لیسبونمهاجم292825012002750000
B. Zungu ویتوریا گیمارشهافبک33193000100000
Babanco فیرنزه262421411200200000
Bernardo Morgado ویتوریا ستوبال000000000000
Bouba Saré بلننسس1411873200100000
Boubacar Fofana موریرنزه107528421000000
Bruno Fernandes اسپورتینگ لیسبونهافبک313026265001120000
Bruno Gomes اشتوریل208777101100000
Bruno Leite پاکوش فریرا2040000000000
Bruno Monteiro توندلا27201765300100000
Bruno Moreira پاکوش فریرا268946000200000
Bruno Nascimento فیرنزه86497400000000
Bruno Pereirinha بلننسس147672110000000
Bruno Ramires موریرنزه1311871300000000
Bruno Santos پاکوش فریرا18181589810000000
Bruno Tabata پورتیموننزه1612999500200000
Bruno Teles ریوآوه1311957610100000
Bruno Varela بنفیکادروازبان2727243010000001713
Bruno Xadas براگا1911937100200000
C. Arango آوس167771200100000
C. Ezeh پورتیموننزه207000000000
C. Kyriakou اشتوریل17101027300100000
Caio Secco فیرنزه29292528400000000
Carlinhos اشتوریل1174000000000
Carlos Henriques پورتیموننزه1190000000000
Carraça بوآویستا22211838600300000
César ویتوریا ستوبال32254001000000
Chico Geraldes ریوآوه27242065601300000
Cláudio Ramos توندلا31312790200000000
Cleylton بلننسس41168000000000
Costinha ویتوریا ستوبال29282473700100000
Cris فیرنزه18141199300001000
Cristiano ویتوریا ستوبال19191710200000000
Crivellaro فیرنزه109822100100000
D. Alampasu فیرنزه000000000000
D. Texeira ویتوریا گیمارش22156000000000
Daniel Podence اسپورتینگ لیسبونهافبک127515000000000
Danilo Barbosa براگاهافبک26131313500200000
Dankler اشتوریل15151350400000000
David Bruno توندلا29282392400001000
David Simão بوآویستا22201807800110000
Dener پورتیموننزه24161419200200000
Diego Medeiros پاکوش فریرا84342000000000
Diga فیرنزه66512100000000
Diney ماریتیمو186644000000000
Diogo Dalot پورتومدافع53318000000000
Diogo Figueiras براگا22180100000000
Djavan Ferreira چاوس21211753200100000
Douglas Pereira بنفیکا53342000000000
Drausio ماریتیمو1111952100100000
Duarte Valente اشتوریل86519200000000
E. Hackman پورتیموننزه22211839511000000
E. Ohemeng موریرنزه41135000000000
E. Şen ماریتیمو148701100000000
Éber ماریتیمو122266100100000
Edinho ویتوریا ستوبال29141478400530000
Edu Machado بوآویستا55423200000000
Eduardo اشتوریل30201987500210000
Elsinho موریرنزه000000000000
Emanuel Novo چاوس000000000000
Emrah Başsan ویتوریا ستوبال51110000100000
Ença Fati موریرنزه1136000000000
Éverton Nascimento ماریتیمو186595200100000
Ewandro اشتوریلمهاجم1513957000100000
Ewerton پورتیموننزه21171451300100000
F. Krovinović بنفیکا128760000100000
F. Moufi توندلا2280101000000
F. Sacko ویتوریا گیمارش54395100000000
F. Tissone آوس108823300100000
Fabiano پورتو1010000000000
Fábio China ماریتیمو15131161410000000
Fábio Espinho بوآویستا27272245600400000
Fabio Pacheco ماریتیمو16161396510100000
Fabrício پورتیموننزه252320484001120000
Federico Falcone آوس61140000100000
Felipe Garcia موریرنزه000000000000
Felipe Macedo پورتیموننزه1310986510100000
Femi بلننسس3063000000000
Filipe Chaby بلننسس1110752200000000
Filipe Ferreira پاکوش فریرا1211950200000000
Filipe Melo چاوس104375100000000
Filipe Mendes بلننسس54390000000000
Flavio فیرنزه25252218500100000
Francisco Afonso پاکوش فریرا65460200000000
Francisco Ramos ویتوریا گیمارش126604000000000
Fransérgio براگا129736100000000
Frederic Maciel موریرنزه4198000000000
Fredy بلننسس16141289400210000
G. Ghazaryan ماریتیمو111254100100000
G. Konan ویتوریا گیمارشمدافع23232039200000000
G. Makaridze ریوآوه000000000000
Gabriel بنفیکامهاجم1013000000000
Gabrielzinho ریوآوه91170100000000
Gelson ریوآوه50122000000000
Gelson Martins اسپورتینگ لیسبونمهاجم30292603410700000
Geraldes بلننسسمدافع19161348300000000
Gian Martins پاکوش فریرا137687301000000
Gilson Costa بوآویستا33181000000000
Gonçalo Brandão اشتوریل44360100000000
Gonçalo Paciência ویتوریا ستوبال; پورتومهاجم23151328300321000
Gonçalo Silva بلننسس28282520100000000
Guedes ریوآوه29272306400900000
Gustavo Ermel فیرنزه2011000000000
Gustavo Tocantins اشتوریل2146000000000
Harramiz توندلا2028000000000
Hassan Yebda بلننسس21181639830310000
Héctor Quiñones پاکوش فریرا129845500000000
Hélder Tavares توندلا29242192400200000
Heliardo توندلا215670100200000
Hendrio پاکوش فریرا3033000000000
Hicham Belkaroui موریرنزه13121049511000000
Hugo Seco فیرنزه24101078600100000
I. Mandiang بوآویستا24221986500000000
Iago Santos موریرنزه15141276200100000
Icaro توندلا52197100000000
Inácio پورتیموننزه000000000000
Iuri Medeiros اسپورتینگ لیسبونهافبک61128100000000
Ivan Bulos بوآویستا65406000000000
J. Alcenat فیرنزه24242100501000000
J. Cádiz موریرنزهمهاجم177849200200000
J. Delgado توندلا112293100100000
J. Mišić اسپورتینگ لیسبونهافبک51119100000000
J. Silva اسپورتینگ لیسبونمدافع64373100000000
J. Tallo ویتوریا گیمارش14111027200000000
Jacob Adebanjo ویتوریا ستوبال1010000000000
Jadson پورتیموننزه22180000000000
Jefferson چاوس24231711400000000
Jesus Hernandez بلننسس53268000000000
Jhonatan موریرنزه30302700300000000
João Afonso ویتوریا گیمارش87631200100000
João Amaral ویتوریا ستوبال29252035200900000
João Aurélio ویتوریا گیمارش22191715500000000
João Carvalho بنفیکا51101000000000
João Diogo بلننسس000000000000
João Góis پاکوش فریرا14141235800100000
João Graça فیرنزه71157000000000
João Novais ریوآوه26211876300600000
João Pinho پاکوش فریرا000000000000
João Silva فیرنزه26242173100600000
João Sousa موریرنزه000000000000
João Tavares فیرنزه102000000000
João Teixeira ویتوریا ستوبال19171389300200000
João Vasco توندلا000000000000
João Vigário ویتوریا گیمارش126490210000000
Joãozinho توندلامدافع28282486301000000
Joel اشتوریل1312975200000000
Jorge Fernandes پورتو; توندلا12121080400000000
Jorginho چاوسمهاجم184590000100000
Jorman Aguilar اشتوریل157610000000000
José Moreira اشتوریل15151350000000000
José Valencia فیرنزه133296000100000
Josué Sá ویتوریا گیمارش33239001000000
Juanto بلننسس1160100000000
Jubal ویتوریا گیمارش21201808801100000
Junior Pius توندلا32168101000000
K. Alphonse فیرنزههافبک202000000000
Kiki Afonso فیرنزه2198000000000
Kleber اشتوریل15141251500510000
Koffi Kouao موریرنزه85422200000000
Koka براگا1711947300510000
Kuca بوآویستا22131000000200000
L. Fariña آوس90210000100000
L. Rosić براگا88720200000000
Leonardo پورتیموننزه33270000000000
Leonardo Ruiz بوآویستا147626200100000
Licá بلننسس13111031000300000
Lionn ریوآوه26262170300000000
Lisandro López بنفیکامدافع42236000001000
Lucão اشتوریل65527100000000
Lucas پورتیموننزه21211840401100000
Lucas Evangelista اشتوریل32322825400410000
Luís Aurélio فیرنزههافبک19151246400000000
Luis Felipe ویتوریا ستوبال101100000000
Luís Henrique فیرنزه4042000000000
Luís Machado فیرنزه25141352401300000
Luis Ribero اشتوریل000000000000
Luís Rocha فیرنزه21191678510300000
M. Aberhoune موریرنزه22221964400102000
M. Chrien بنفیکا1019000000000
Mama Baldé آوسهافبک107645100200000
Mano اشتوریل15141260101000000
Marcão Teixeira ریوآوهمدافع17141286611000000
Marcelo Goiano براگا23232009500000000
Marco Baixinho پاکوش فریرا13131120500100000
Mário Felgueiras پاکوش فریرا19191710300000000
Marko Bakić بلننسس119799400100000
Mateus بوآویستا25181597400400000
Mateus Silva پاکوش فریرا88617510000000
Mateusz Zachara توندلا41111000000000
Matheus Índio اشتوریل113459000000000
Matheus Pereira چاوس24211972600610000
Matheus Reis موریرنزه2014000000000
Matheus Sávio اشتوریل62223000100000
Maurides بلننسس29201955400730000
Merlin Tandjigora بلننسس87603300100000
Michał Miśkiewicz فیرنزه21172000000000
Miguel Cardoso توندلا29272360900800000
Miguel Rosa بلننسس5091000000000
Miguel Vieira پاکوش فریرامدافع26242245200400000
Muriel بلننسس17171492200000000
N. Maraš چاوس26262340300100000
N. Stojiljković براگا21116000000000
Nadjack ریوآوه104497300000000
Nathan بلننسس113420000000000
Nélson Monte ریوآوه2321193220