پریمیرا لیگا پرتغال

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بنفیکا
3 2
ویتوریا گیمارش
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بنفیکا
3
2
ویتوریا گیمارش
Estádio do Bonfim ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
ویتوریا ستوبال
2 0
آوس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
آوس
Estádio João Cardoso ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
توندلا
0 1
بلننسس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
بلننسس
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
5 0
چاوس
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
5
0
چاوس
Estádio Marcolino de Castro ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2 0
ریوآوه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
0
ریوآوه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ماریتیمو
1 0
سانتاکلارا
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ماریتیمو
1
0
سانتاکلارا
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
موریرنزه
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
موریرنزه
1
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Braga ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
براگا
4 2
ناسیونال
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
Estádio Municipal de Braga
براگا
4
2
ناسیونال
Estádio Municipal de Portimão ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
پورتیموننزه
0 2
بوآویستا
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
2
بوآویستا
هفته 2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
آوس
2 2
توندلا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
آوس
2
2
توندلا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
2 0
پورتیموننزه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
2
0
پورتیموننزه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
0 2
بنفیکا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
0
2
بنفیکا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
ویتوریا ستوبال
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
ویتوریا ستوبال
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
1 2
موریرنزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
1
2
موریرنزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
3 1
ماریتیمو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
3
1
ماریتیمو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
بلننسس
2 3
پورتو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
بلننسس
2
3
پورتو
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سانتاکلارا
3 3
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سانتاکلارا
3
3
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
ویتوریا گیمارش
0 1
فیرنزه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
ویتوریا گیمارش
0
1
فیرنزه
هفته 3
۳ شهریور ۱۳۹۷
ماریتیمو
2 1
چاوس
۳ شهریور ۱۳۹۷
ماریتیمو
2
1
چاوس
Estádio Municipal de Portimão ۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
پورتیموننزه
2 2
سانتاکلارا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
2
سانتاکلارا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
1
1
اسپورتینگ لیسبون
۴ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
2 3
ویتوریا گیمارش
۴ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
2
3
ویتوریا گیمارش
Estádio Marcolino de Castro ۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
1 1
بوآویستا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
بوآویستا
Estádio do Bonfim ۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا ستوبال
1 2
ناسیونال
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
2
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
توندلا
1 1
ریوآوه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۵ شهریور ۱۳۹۷
براگا
3 1
آوس
۵ شهریور ۱۳۹۷
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
1
آوس
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
موریرنزه
1 1
بلننسس
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
موریرنزه
1
1
بلننسس
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
چاوس
0 1
براگا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
چاوس
0
1
براگا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1 0
توندلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
0
توندلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0 0
ویتوریا ستوبال
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0
0
ویتوریا ستوبال
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سانتاکلارا
4 2
بوآویستا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سانتاکلارا
4
2
بوآویستا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
فیرنزه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1
0
فیرنزه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
آوس
0 1
ماریتیمو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
آوس
0
1
ماریتیمو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2 1
پورتیموننزه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2
1
پورتیموننزه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ناسیونال
0 4
بنفیکا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ناسیونال
0
4
بنفیکا
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
پورتو
3 0
موریرنزه
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
پورتو
3
0
موریرنزه
هفته 5
۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بوآویستا
1 2
چاوس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بوآویستا
1
2
چاوس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
1 3
ریوآوه
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
1
3
ریوآوه
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0 0
بلننسس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0
0
بلننسس
Estádio do Bonfim ۱ مهر ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا ستوبال
0 2
پورتو
۱ مهر ۱۳۹۷ 00:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
2
پورتو
Estádio Marcolino de Castro ۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
0 0
ناسیونال
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
0
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
2 0
موریرنزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
0
موریرنزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
2 0
آوس
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
2
0
آوس
Estádio Municipal de Portimão ۲ مهر ۱۳۹۷
پورتیموننزه
3 2
ویتوریا گیمارش
۲ مهر ۱۳۹۷
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
3
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۲ مهر ۱۳۹۷ 23:45
براگا
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
اسپورتینگ لیسبون
هفته 6
۶ مهر ۱۳۹۷ 00:45
چاوس
2 2
بنفیکا
۶ مهر ۱۳۹۷ 00:45
چاوس
2
2
بنفیکا
۷ مهر ۱۳۹۷
پورتو
1 0
توندلا
۷ مهر ۱۳۹۷
پورتو
1
0
توندلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:00
موریرنزه
1 0
فیرنزه
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:00
موریرنزه
1
0
فیرنزه
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ریوآوه
2 1
بوآویستا
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ریوآوه
2
1
بوآویستا
۸ مهر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ماریتیمو
۸ مهر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ماریتیمو
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0 3
سانتاکلارا
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
3
سانتاکلارا
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
1 1
ویتوریا ستوبال
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
1
1
ویتوریا ستوبال
۹ مهر ۱۳۹۷
بلننسس
0 3
براگا
۹ مهر ۱۳۹۷
بلننسس
0
3
براگا
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:45
آوس
3 0
پورتیموننزه
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:45
آوس
3
0
پورتیموننزه
هفته 7
Estádio João Cardoso ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 19:00
توندلا
1 1
ناسیونال
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 19:00
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
ناسیونال
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:30
سانتاکلارا
1 0
چاوس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:30
سانتاکلارا
1
0
چاوس
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ مهر ۱۳۹۷
فیرنزه
0 0
بلننسس
۱۴ مهر ۱۳۹۷
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
0
بلننسس
Estádio do Bonfim ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 19:00
ویتوریا ستوبال
3 0
موریرنزه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 19:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
0
موریرنزه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
1 3
ویتوریا گیمارش
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
1
3
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۱۵ مهر ۱۳۹۷
براگا
1 1
ریوآوه
۱۵ مهر ۱۳۹۷
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
1
ریوآوه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بوآویستا
1 0
آوس
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بوآویستا
1
0
آوس
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بنفیکا
1 0
پورتو
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بنفیکا
1
0
پورتو
Estádio Municipal de Portimão ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
4 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
4
2
اسپورتینگ لیسبون
هفته 8
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
0 1
پورتیموننزه
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
0
1
پورتیموننزه
۵ آبان ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1 1
براگا
۵ آبان ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1
براگا
۵ آبان ۱۳۹۷ 19:00
آوس
1 2
سانتاکلارا
۵ آبان ۱۳۹۷ 19:00
آوس
1
2
سانتاکلارا
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
ریوآوه
1 0
چاوس
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
ریوآوه
1
0
چاوس
۶ آبان ۱۳۹۷
بلننسس
2 0
بنفیکا
۶ آبان ۱۳۹۷
بلننسس
2
0
بنفیکا
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
1 0
ماریتیمو
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
1
0
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
1 2
ویتوریا ستوبال
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
ویتوریا ستوبال
۶ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پورتو
2 0
فیرنزه
۶ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پورتو
2
0
فیرنزه
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3 0
بوآویستا
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3
0
بوآویستا
هفته 9
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بنفیکا
1 3
موریرنزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بنفیکا
1
3
موریرنزه
Estádio Municipal de Portimão ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 20:00
پورتیموننزه
1 1
بلننسس
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 20:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
1
بلننسس
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0 2
پورتو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0
2
پورتو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0 0
ویتوریا گیمارش
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Marcolino de Castro ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2 4
توندلا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
4
توندلا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سانتاکلارا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سانتاکلارا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Braga ۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
براگا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ویتوریا ستوبال
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ریوآوه
3 3
ناسیونال
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ریوآوه
3
3
ناسیونال
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 01:45
چاوس
1 2
آوس
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 01:45
چاوس
1
2
آوس
هفته 10
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2 0
پورتیموننزه
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2
0
پورتیموننزه
Estádio do Bonfim ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا ستوبال
2 1
فیرنزه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 01:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
1
فیرنزه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
آوس
2 1
ریوآوه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
آوس
2
1
ریوآوه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0 0
بوآویستا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0
0
بوآویستا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1 0
ماریتیمو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1
0
ماریتیمو
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
1 0
براگا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
1
0
براگا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا گیمارش
2 0
سانتاکلارا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا گیمارش
2
0
سانتاکلارا
Estádio João Cardoso ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 22:00
توندلا
1 3
بنفیکا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 22:00
Estádio João Cardoso
توندلا
1
3
بنفیکا
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
چاوس
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
چاوس
هفته 11
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
2 3
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
2
3
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0 1
ویتوریا ستوبال
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0
1
ویتوریا ستوبال
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
4 0
فیرنزه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
4
0
فیرنزه
Estádio Municipal de Braga ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 01:00
براگا
2 0
موریرنزه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
موریرنزه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2 3
ناسیونال
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2
3
ناسیونال
Estádio Municipal de Portimão ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پورتیموننزه
3 2
توندلا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
3
2
توندلا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
0 1
ویتوریا گیمارش
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
0
1
ویتوریا گیمارش
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بوآویستا
0 1
پورتو
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بوآویستا
0
1
پورتو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1
3
اسپورتینگ لیسبون
هفته 12
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
4 1
پورتیموننزه
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
4
1
پورتیموننزه
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
1 0
چاوس
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
1
0
چاوس
Estádio João Cardoso ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
توندلا
0 1
براگا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
براگا
Estádio do Bonfim ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
بنفیکا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
بنفیکا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
0 1
سانتاکلارا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
0
1
سانتاکلارا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0 0
بوآویستا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0
بوآویستا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
3 2
ریوآوه
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
3
2
ریوآوه
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4 1
آوس
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4
1
آوس
Estádio Marcolino de Castro ۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:45
فیرنزه
1 1
ماریتیمو
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
ماریتیمو
هفته 13
Estádio Municipal de Portimão ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
3
1
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 01:45
براگا
4 0
فیرنزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 01:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
4
0
فیرنزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بوآویستا
2 0
توندلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بوآویستا
2
0
توندلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1 2
موریرنزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1
2
موریرنزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آوس
1 1
ویتوریا گیمارش
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آوس
1
1
ویتوریا گیمارش
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
1 2
پورتو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
1
2
پورتو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2 2
بلننسس
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2
2
بلننسس
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ماریتیمو
0 1
بنفیکا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ماریتیمو
0
1
بنفیکا
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
5 2
ناسیونال
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
5
2
ناسیونال
هفته 14
Estádio Marcolino de Castro ۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
فیرنزه
0 1
پورتیموننزه
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
توندلا
2 1
ماریتیمو
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
ماریتیمو
Estádio do Bonfim ۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
ویتوریا ستوبال
0 2
سانتاکلارا
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
2
سانتاکلارا
۱ دی ۱۳۹۷ 22:30
بلننسس
5 2
آوس
۱ دی ۱۳۹۷ 22:30
بلننسس
5
2
آوس
۲ دی ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
2 1
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
2
1
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
پورتو
2 1
ریوآوه
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
پورتو
2
1
ریوآوه
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
2 0
چاوس
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
2
0
چاوس
۲ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
6 2
براگا
۲ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
6
2
براگا
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
1
0
اسپورتینگ لیسبون
هفته 15
۱۲ دی ۱۳۹۷ 20:30
سانتاکلارا
1 2
توندلا
۱۲ دی ۱۳۹۷ 20:30
سانتاکلارا
1
2
توندلا
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
1 0
ویتوریا ستوبال
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
1
0
ویتوریا ستوبال
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
براگا
2 0
ماریتیمو
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
ماریتیمو
Estádio Municipal de Portimão ۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
پورتیموننزه
2 0
بنفیکا
۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
0
بنفیکا
۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1 2
موریرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1
2
موریرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۷ 20:30
چاوس
0 0
فیرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۷ 20:30
چاوس
0
0
فیرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
بلننسس
۱۳ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
بلننسس
۱۴ دی ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0 1
پورتو
۱۴ دی ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0
1
پورتو
هفته 16
۱۶ دی ۱۳۹۷ 01:00
ماریتیمو
2 1
پورتیموننزه
۱۶ دی ۱۳۹۷ 01:00
ماریتیمو
2
1
پورتیموننزه
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
1
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Marcolino de Castro ۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2 2
سانتاکلارا
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
2
سانتاکلارا
Estádio do Bonfim ۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا ستوبال
0 0
چاوس
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
چاوس
۱۶ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
4 2
ریوآوه
۱۶ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
4
2
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۱۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
براگا
1 0
بوآویستا
۱۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
بوآویستا
۱۷ دی ۱۳۹۷ 21:30
موریرنزه
1 0
آوس
۱۷ دی ۱۳۹۷ 21:30
موریرنزه
1
0
آوس
Estádio João Cardoso ۱۷ دی ۱۳۹۷ 23:30
توندلا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ دی ۱۳۹۷ 23:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ دی ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3 1
ناسیونال
۱۸ دی ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3
1
ناسیونال
هفته 17
Estádio Municipal de Portimão ۲۱ دی ۱۳۹۷ 00:45
پورتیموننزه
1 1
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۷ 00:45
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
1
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سانتاکلارا
0 2
بنفیکا
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سانتاکلارا
0
2
بنفیکا
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آوس
1 1
فیرنزه
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آوس
1
1
فیرنزه
۲۲ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
1 0
موریرنزه
۲۲ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
1
0
موریرنزه
۲۲ دی ۱۳۹۷ 20:00
اسپورتینگ لیسبون
0 0
پورتو
۲۲ دی ۱۳۹۷ 20:00
اسپورتینگ لیسبون
0
0
پورتو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0 1
ماریتیمو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0
1
ماریتیمو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0 1
بلننسس
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
1
بلننسس
۲۳ دی ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
2 1
توندلا
۲۳ دی ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
2
1
توندلا
۲۴ دی ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
1 1
ویتوریا ستوبال
۲۴ دی ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
1
1
ویتوریا ستوبال
هفته 18
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
ناسیونال
0 3
براگا
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
ناسیونال
0
3
براگا
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
چاوس
1 4
پورتو
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
چاوس
1
4
پورتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
0 1
بنفیکا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
0
1
بنفیکا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
2 2
توندلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
2
2
توندلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
موریرنزه
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
موریرنزه
۳۰ دی ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
0 1
ماریتیمو
۳۰ دی ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
0
1
ماریتیمو
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2 1
ویتوریا ستوبال
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2
1
ویتوریا ستوبال
۳۰ دی ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
0 2
پورتیموننزه
۳۰ دی ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
0
2
پورتیموننزه
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
0 0
فیرنزه
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
0
0
فیرنزه
هفته 19
۸ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
0 2
ریوآوه
۸ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
0
2
ریوآوه
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2 1
ناسیونال
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2
1
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
توندلا
0 2
آوس
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
2
آوس
Estádio Marcolino de Castro ۹ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
فیرنزه
1 2
ویتوریا گیمارش
۹ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
2
ویتوریا گیمارش
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
بنفیکا
5 1
بوآویستا
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
بنفیکا
5
1
بوآویستا
Estádio Municipal de Portimão ۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
0 1
چاوس
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
چاوس
Estádio Municipal de Braga ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
براگا
1 0
سانتاکلارا
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
سانتاکلارا
Estádio do Bonfim ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
اسپورتینگ لیسبون
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3 0
بلننسس
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3
0
بلننسس
هفته 20
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
2 2
توندلا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
2
2
توندلا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1 0
ماریتیمو
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1
0
ماریتیمو
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
2 0
فیرنزه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
2
0
فیرنزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
آوس
0 2
براگا
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
آوس
0
2
براگا
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0 0
ویتوریا ستوبال
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0
ویتوریا ستوبال
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
سانتاکلارا
2 1
پورتیموننزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
سانتاکلارا
2
1
پورتیموننزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2 4
بنفیکا
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
4
بنفیکا
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
0 0
پورتو
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
0
0
پورتو
Estádio do Bonfim ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
بلننسس
0 1
موریرنزه
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
Estádio do Bonfim
بلننسس
0
1
موریرنزه
هفته 21
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
1 1
پورتو
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
1
1
پورتو
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0 1
آوس
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0
1
آوس
Estádio Municipal de Portimão ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
پورتیموننزه
0 1
ریوآوه
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
ریوآوه
Estádio João Cardoso ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
توندلا
1 0
ویتوریا گیمارش
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
Estádio João Cardoso
توندلا
1
0
ویتوریا گیمارش
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
بوآویستا
1 0
سانتاکلارا
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
بوآویستا
1
0
سانتاکلارا
Estádio Municipal de Braga ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
براگا
2 1
چاوس
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
چاوس
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
10 0
ناسیونال
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
10
0
ناسیونال
Estádio Marcolino de Castro ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فیرنزه
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bonfim ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 0
بلننسس
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
بلننسس
هفته 22
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
1 2
سانتاکلارا
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
1
2
سانتاکلارا
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ناسیونال
4 0
فیرنزه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ناسیونال
4
0
فیرنزه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
ویتوریا گیمارش
2 0
پورتیموننزه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
ویتوریا گیمارش
2
0
پورتیموننزه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
2 0
ویتوریا ستوبال
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
2
0
ویتوریا ستوبال
Estádio do Bonfim ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
0 1
ماریتیمو
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
Estádio do Bonfim
بلننسس
0
1
ماریتیمو
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
2 0
توندلا
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
2
0
توندلا
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
1 1
بوآویستا
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
1
1
بوآویستا
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3 0
براگا
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3
0
براگا
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0 3
بنفیکا
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0
3
بنفیکا
هفته 23
Estádio Municipal de Braga ۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
براگا
0 2
بلننسس
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
2
بلننسس
Estádio João Cardoso ۴ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
توندلا
0 3
پورتو
۴ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
Estádio João Cardoso
توندلا
0
3
پورتو
Estádio Marcolino de Castro ۴ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
فیرنزه
1 3
موریرنزه
۴ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
3
موریرنزه
Estádio Municipal de Portimão ۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
پورتیموننزه
1 1
آوس
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
1
آوس
Estádio do Bonfim ۵ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
ویتوریا ستوبال
1 1
ویتوریا گیمارش
۵ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
ویتوریا گیمارش
۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
2 0
ناسیونال
۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
2
0
ناسیونال
۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
1 0
ریوآوه
۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
1
0
ریوآوه
۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
ماریتیمو
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
ماریتیمو
0
0
اسپورتینگ لیسبون
۷ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
بنفیکا
4 0
چاوس
۷ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
بنفیکا
4
0
چاوس
هفته 24
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 01:00