جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

لیگ 1 فرانسه

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
مارسی
4
4 0
تولوز
0
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نانت
1
1 3
موناکو
3
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
3
3 4
نیم
4
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3
3 1
رن
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
1 2
دیژون
2
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
0 1
ریمس
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
2 1
Guingamp
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
لیون
2
2 0
آمین
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
0
0 2
استراتبورگ
2
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
Caen
0
هفته 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
ریمس
1
1 0
لیون
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1
1 3
پاریس سنت ژرمن
3
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
1 2
مونپلیه
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Caen
1
1 1
نیس
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2
2 0
نانت
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
0
0 0
لیل
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
رن
1
1 0
آنژه
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
استراتبورگ
1
1 1
سنت اتین
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2
2 1
بوردو
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
3 1
مارسی
1
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
2 0
استراتبورگ
0
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
آنژه
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
4
4 1
ریمس
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
0
0 0
سنت اتین
0
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1
1 1
Caen
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
0 4
دیژون
4
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
1 0
نیم
0
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
لیل
3
3 0
Guingamp
0
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
2
2 1
موناکو
1
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
2
2 2
رن
2
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
0
0 1
نیس
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیم
2
2 4
پاریس سنت ژرمن
4
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
1 0
لیل
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0
0 2
Caen
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
1 2
تولوز
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
ریمس
0
0 1
مونپلیه
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2
2 3
نانت
3
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
0
0 0
آمین
0
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
رن
2
2 0
بوردو
0
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
2
2 3
مارسی
3
هفته 5
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
نیس
2
2 1
رن
1
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
سنت اتین
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Caen
2
2 2
لیون
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
1 1
موناکو
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1
1 3
آنژه
3
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
1 1
استراتبورگ
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
2
2 3
لیل
3
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
نانت
0
0 0
ریمس
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
3
3 3
نیم
3
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
4
4 0
Guingamp
0
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1
1 1
نیم
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیل
2
2 1
نانت
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
0 0
تولوز
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
1 0
نیس
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
ریمس
0
0 0
دیژون
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
2 1
Caen
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3
3 1
آمین
1
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1
1 3
پاریس سنت ژرمن
3
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1
1 3
بوردو
3
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیون
4
4 2
مارسی
2
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نانت
1
1 2
نیس
2
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موناکو
0
0 1
آنژه
1
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
2
2 3
سنت اتین
3
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آمین
2
2 1
رن
1
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
بوردو
1
1 0
لیل
0
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Caen
2
2 2
مونپلیه
2
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دیژون
0
0 3
لیون
3
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
مارسی
3
3 2
استراتبورگ
2
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نیم
0
0 0
Guingamp
0
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
ریمس
1
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
2
2 0
موناکو
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:45
نیس
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
0 1
Guingamp
1
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Caen
1
1 0
آمین
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
1
1 1
نانت
1
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
ریمس
0
0 0
بوردو
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3
3 0
دیژون
0
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1
1 1
تولوز
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مونپلیه
3
3 0
نیم
0
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیل
3
3 0
مارسی
0
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:15
تولوز
1
1 1
نیس
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لیل
3
3 1
سنت اتین
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
1 0
دیژون
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
2
2 2
استراتبورگ
2
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
1 1
مونپلیه
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نیم
0
0 0
ریمس
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بوردو
3
3 0
نانت
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مارسی
2
2 0
Caen
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
موناکو
1
1 2
رن
2
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
لیون
0
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
2 0
نیم
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
آمین
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Caen
0
0 0
Guingamp
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1
1 2
لیل
2
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
4
4 0
تولوز
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
ریمس
1
1 1
آنژه
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2
2 1
موناکو
1
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
مونپلیه
2
2 0
بوردو
0
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
1
1 1
رن
1
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نیس
0
0 1
مارسی
1
هفته 11
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیم
1
1 1
سنت اتین
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1
1 2
لیون
2
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
1 2
نانت
2
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
1 1
استراتبورگ
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لیل
1
1 0
Caen
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
2
2 2
دیژون
2
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0
0 3
مونپلیه
3
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
رن
0
0 2
ریمس
2
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
0
0 1
نیس
1
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 12
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پاریس سنت ژرمن
2
2 1
لیل
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
لیون
1
1 1
بوردو
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Caen
1
1 2
رن
2
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0
0 4
نیم
4
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1
1 0
آمین
0
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ریمس
1
1 0
موناکو
0
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1
1 1
تولوز
1
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
نانت
5
5 0
Guingamp
0
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
سنت اتین
4
4 3
آنژه
3
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
3
3 0
مارسی
0
هفته 13
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0
0 0
استراتبورگ
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Guingamp
2
2 4
لیون
4
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
1 0
مونپلیه
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
0 1
نیس
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سنت اتین
2
2 0
ریمس
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0
0 1
آمین
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
0
0 0
Caen
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
2
2 0
دیژون
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رن
1
1 1
نانت
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0
0 4
پاریس سنت ژرمن
4
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
1
1 0
سنت اتین
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 0
تولوز
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Caen
0
0 1
موناکو
1
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0
0 0
بوردو
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نانت
1
1 1
آنژه
1
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
ریمس
2
2 1
Guingamp
1
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
0
0 1
نیم
1
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2 2
رن
2
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
2
2 0
لیل
0
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آمین
1
1 3
مارسی
3
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:15
سنت اتین
3
3 0
نانت
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
2
2 2
لیون
2
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
1 1
Caen
1
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0
0 0
نیس
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
1 2
مونپلیه
2
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
3 0
آمین
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
2
2 2
دیژون
2
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
0
0 0
ریمس
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
رن
1
1 4
استراتبورگ
4
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بوردو
2
2 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 16
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
0 2
موناکو
2
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
0 0
آنژه
0
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
0
0 1
لیل
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3
3 2
سنت اتین
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Caen
1
1 2
نیم
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2
2 1
Guingamp
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
0
0 2
رن
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
3
3 2
مارسی
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
ریمس
0
0 1
تولوز
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
1
1 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
1
1 2
آمین
2
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
رن
2
2 0
دیژون
0
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
استراتبورگ
2
2 2
Caen
2
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
1
1 1
ریمس
1
۲۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
1 2
بوردو
2
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
1
1 1
نیس
1
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
نیم
1
1 0
نانت
0
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2
2 2
لیون
2
۲۶ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
2
2 1
مارسی
1
۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 1
مونپلیه
1
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
ریمس
2
2 1
استراتبورگ
1
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
نیم
2
2 3
لیل
3
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
1
1 1
سنت اتین
1
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
3
3 0
موناکو
0
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Caen
2
2 1
تولوز
1
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
0 0
آنژه
0
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
نانت
2
2 0
مونپلیه
0
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
2
2 1
رن
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
مارسی
1
1 0
بوردو
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0
0 4
پاریس سنت ژرمن
4
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آنژه
1
1 1
مارسی
1
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
لیل
1
1 2
تولوز
2
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0
0 2
Guingamp
2
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
1
1 1
لیون
1
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 0
نانت
0
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
ریمس
2
2 2
Caen
2
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
رن
4
4 0
نیم
0
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
3
3 0
دیژون
0
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
2
2 0
نیس
0
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1
1 1
آمین
1
هفته 20
۲۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
Caen
1
1 3
لیل
3
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیون
1
1 1
ریمس
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0
0 1
سنت اتین
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1
1 0
بوردو
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:30
نانت
0
0 1
رن
1
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
دیژون
1
1 1
مونپلیه
1
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
تولوز
1
1 2
استراتبورگ
2
۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
1
1 1
موناکو
1
۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
3
3 1
آنژه
1
هفته 21
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیل
2
2 1
آمین
1
۲۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
پاریس سنت ژرمن
9
9 0
Guingamp
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
1 5
استراتبورگ
5
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
0 1
تولوز
1
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
ریمس
1
1 1
نیس
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 17:30
رن
0
0 0
مونپلیه
0
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آنژه
1
1 0
نانت
0
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
Caen
0
0 1
مارسی
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
1
1 0
دیژون
0
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
1
1 2
لیون
2
هفته 22
۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
مارسی
1
1 2
لیل
2
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
2
2 0
موناکو
0
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0
0 1
ریمس
1
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
نیس
2
2 0
نیم
0
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1
1 0
بوردو
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2 0
Caen
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0
0 1
لیون
1
۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0
0 0
آنژه
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
رن
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
نانت
1
1 1
سنت اتین
1
هفته 23
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
لیل
4
4 0
نیس
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
1 0
دیژون
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
2
2 1
تولوز
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
رن
1
1 0
آمین
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ریمس
2
2 1
مارسی
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
نیم
1
1 1
مونپلیه
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
لیون
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
2 1
استراتبورگ
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Caen
0
0 1
نانت
1
۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
0
0 0
Guingamp
0
هفته 24
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
دیژون
1
1 2
مارسی
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 0
بوردو
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
آمین
1
1 0
Caen
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1
1 2
آنژه
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2 2
موناکو
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
نانت
2
2 4
نیم
4
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
1
1 1
ریمس
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
Guingamp
0
0 2
لیل
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
رن
3
3 0
سنت اتین
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
نیس
1
1 0
لیون
0
هفته 25
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
2
2 0
دیژون
0
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
لیون
2
2 1
Guingamp
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
2
2 0
آمین
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
3
3 0
نیس
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
1 0
نانت
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
2
2 1
تولوز
1
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
Caen
0
0 0
استراتبورگ
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
لیل
0
0 0
مونپلیه
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
ریمس
2
2 0
رن
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 26
۳ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0
0 1
سنت اتین
1
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
استراتبورگ
1
1 1
لیل
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
نیم
0
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
آمین
1
1 0
نیس
0
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
1
1 0
آنژه
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2 4
ریمس
4
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
نانت
1
1 0
بوردو
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
1
1 1
Caen
1
۵ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
رن
1
1 1
مارسی
1
۵ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
2
2 0
لیون
0
هفته 27
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
Caen
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
2
2 2
موناکو
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
ریمس
2
2 2
آمین
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
Guingamp
0
0 0
نانت
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
لیل
1
1 0
دیژون
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
نیس
1
1 0
استراتبورگ
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
لیون
5
5 1
تولوز
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
2
2 0
سنت اتین
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
1
1 2
مونپلیه
2
۲۰ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
نیم
3
3 1
رن
1
هفته 28
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
استراتبورگ
2
2 2
لیون
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
آمین
2
2 1
نیم
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
1
1 1
ریمس
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
1 1
بوردو
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2 2
آنژه
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
سنت اتین
0
0 1
لیل
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
1
1 0
Guingamp
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
رن
3
3 1
Caen
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
1
1 0
نیس
0
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
نانت
3
3 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 29
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
نیس
1
1 1
تولوز
1
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0
0 1
موناکو
1
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
0
0 0
آمین
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
Caen
0
0 5
سنت اتین
5
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
1
1 0
دیژون
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
نیم
2
2 2
استراتبورگ
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 17:00
لیون
3
3 2
مونپلیه
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 17:30
ریمس
1
1 0
نانت
0
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1
1 1
رن
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
مارسی
1
هفته 30
۹ فروردین ۱۳۹۸ 23:15
رن
0
0 1
لیون
1
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 19:30
مارسی
2
2 2
آنژه
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
آمین
0
0 0
بوردو
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
دیژون
0
0 1
نیس
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
موناکو
0
0 1
Caen
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
نانت
2
2 3
لیل
3
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
تولوز
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ 22:00
سنت اتین
2
2 1
نیم
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
مونپلیه
2
2 0
Guingamp
0
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
استراتبورگ
4
4 0
ریمس
0
هفته 31
۱۶ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
بوردو
2
2 0
مارسی
0
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
لیون
1
1 3
دیژون
3
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
آمین
2
2 2
سنت اتین
2
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
آنژه
3
3 3
رن
3
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
Guingamp
1
1 1
موناکو
1
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
نیم
2
2 0
Caen
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
ریمس
1
1 1
لیل
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
تولوز
1
1 0
نانت
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
نیس
1
1 0
مونپلیه
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 2
استراتبورگ
2
هفته 32
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
دیژون
0
0 0
آمین
0
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
نانت
2
2 1
لیون
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
مارسی
2
2 1
نیم
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
Caen
0
0 1
آنژه
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
موناکو
0
0 0
ریمس
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
استراتبورگ
3
3 3
Guingamp
3
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
2
2 1
تولوز
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 16:30
رن
0
0 0
نیس
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
سنت اتین
3
3 0
بوردو
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
لیل
5
5 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 33
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
دیژون
3
3 2
رن
2
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
لیون
2
2 1
آنژه
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
Guingamp
1
1 3
مارسی
3
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
نیس
0
0 1
Caen
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
نیم
2
2 1
بوردو
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
استراتبورگ
1
1 3
مونپلیه
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
نانت
3
3 2
آمین
2
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
تولوز
0
0 0
لیل
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
ریمس
0
0 2
سنت اتین
2
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
موناکو
1
هفته 34
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
بوردو
2
2 3
لیون
3
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
آمین
0
0 0
استراتبورگ
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
آنژه
1
1 1
ریمس
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
Caen
1
1 0
دیژون
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
لیل
5
5 0
نیم
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
نیس
3
3 0
Guingamp
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
سنت اتین
2
2 0
تولوز
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
مارسی
1
1 2
نانت
2
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
مونپلیه
3
3 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
رن
2
2 2
موناکو
2
هفته 35
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
استراتبورگ
1
1 1
مارسی
1
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 1
نیس
1
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
بوردو
0
0 1
آنژه
1
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
Guingamp
0
0 0
Caen
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
ریمس
0
0 3
نیم
3
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1
1 1
آمین
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
نانت
3
3 0
دیژون
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
تولوز
2
2 2
رن
2
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
موناکو
2
2 3
سنت اتین
3
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
لیون
2
2 2
لیل
2
هفته 36
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
سنت اتین
0
0 1
مونپلیه
1
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
آنژه
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
آمین
0
0 0
تولوز
0
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
Caen
3
3 2
ریمس
2
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
دیژون
2
2 1
استراتبورگ
1
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
نیس
1
1 1
نانت
1
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
نیم
1
1 0
موناکو
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
رن
1
1 1
Guingamp
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
لیل
1
1 0
بوردو
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
مارسی
0
0 3
لیون
3
هفته 37
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
بوردو
0
0 1
ریمس
1
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
Guingamp
2
2 2
نیم
2
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
لیل
5
5 0
آنژه
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
لیون
4
4 0
Caen
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
موناکو
2
2 0
آمین
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
مونپلیه
1
1 1
نانت
1
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
دیژون
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
سنت اتین
3
3 0
نیس
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
استراتبورگ
0
0 2
رن
2
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
تولوز
2
2 5
مارسی
5
هفته 38
۳ خرداد ۱۳۹۸ 22:35
آمین
2
2 1
Guingamp
1
۳ خرداد ۱۳۹۸ 22:35
آنژه
1
1 1
سنت اتین
1
۳ خرداد ۱۳۹۸ 22:35
Caen
0
0 1
بوردو
1
۳ خرداد ۱۳۹۸ 22:35