چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

لیگ 1 فرانسه

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
#
باشگاه
بازی
پ
ت
ب
ز
خ
ت
ام
1
پ پ ت پ پ
>
22
2
3
75
24
51
68
2
پ پ ب پ ت
>
16
7
4
39
27
12
55
3
ت ب پ پ پ
>
14
5
8
33
24
9
47
4
پ ب پ پ پ
>
14
4
9
34
27
7
46
5
ب ت پ پ ب
>
11
7
9
42
26
16
40
6
پ ب ب پ ب
>
11
7
9
35
29
6
40
7
پ پ ت ت ب
>
11
7
9
43
42
1
40
8
ب پ ت ت پ
>
9
11
7
25
21
4
38
9
ب پ ت ت پ
>
10
8
9
39
37
2
38
10
پ پ ت ت ب
>
11
5
11
32
32
0
38
11
ت ت پ ب ب
>
11
4
12
28
29
-1
37
12
پ ت ب ت ت
>
9
9
9
39
33
6
36
13
ب ب پ پ پ
>
10
6
11
26
33
-7
36
14
ت پ ت ب ب
>
8
10
9
34
36
-2
34
15
ب ت ب پ پ
>
7
10
10
25
34
-9
31
16
ب ب ت ب ت
>
8
5
14
28
44
-16
29
17
ت ت ت ب پ
>
6
9
12
25
36
-11
27
18
پ پ ب ب ب
>
7
6
14
28
42
-14
27
19
ب ت ت ب ت
>
4
10
13
29
48
-19
22
20
ب ب ب ب ب
>
3
4
20
21
56
-35
13
نمایش تمام صفحه
پاریس سنت ژرمن
مارسی
رن
لیل
لیون
مونپلیه
موناکو
ریمس
نیس
استراتبورگ
نانت
بوردو
آنژه
استاد برست
متز
سنت اتین
دیژون
نیم
آمین
تولوز
1پاریس سنت ژرمن 4–0 2–0 4–2 5–0 3–3 0–2 1–0 2–0 4–3 4–0 4–0 3–0 4–1 4–0
2مارسی 1–1 2–1 2–1 1–1 0–2 2–0 1–3 3–1 0–0 2–1 1–0 3–1 2–2 1–0
3رن 2–1 0–1 1–1 5–0 0–1 1–2 3–2 1–0 2–1 0–0 2–1 2–1 3–1 3–2
4لیل 0–2 1–2 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 1–0 0–0 3–0 1–0 2–2 3–0
5لیون 0–1 0–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 6–0 2–0 2–0 0–0 0–0 3–0
6مونپلیه 1–3 0–1 1–0 3–1 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 1–0 2–1 1–0 4–2 3–0
7موناکو 1–4 3–4 3–2 5–1 0–3 1–0 1–1 3–1 1–3 1–0 4–1 1–0 2–2 3–0
8ریمس 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 3–1 1–2 0–0
9نیس 1–4 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 2–0 1–1 3–1 2–2 4–1 2–1 1–3 2–1 3–0
10استراتبورگ 0–2 1–2 1–2 1–0 2–2 3–0 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 0–0 4–2
11نانت 1–2 0–0 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 0–0 2–3 1–0 2–1
12بوردو 0–1 0–0 1–2 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–2 6–0
13آنژه 0–2 0–2 1–0 0–0 1–4 1–1 1–0 2–0 3–1 0–1 3–0 4–1 2–0 1–0 1–1
14استاد برست 1–2 0–0 2–2 1–0 0–0 5–0 1–1 1–1 0–1 2–0 3–2 2–0 2–1 1–1
15متز 0–2 1–1 0–1 0–2 2–2 3–0 1–1 1–0 1–0 1–2 3–1 2–1 1–2 2–2
16سنت اتین 0–4 0–2 1–0 0–0 1–0 1–1 4–1 0–2 1–1 1–1 0–1 2–1 2–2 2–2
17دیژون 2–1 0–0 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 3–3 0–2 3–0 2–2 1–2 0–0 2–1
18نیم 2–3 0–1 0–4 3–1 2–0 1–2 0–1 1–0 3–0 1–1 0–1 2–0 1–1 1–0
19آمین 4–4 3–1 1–0 2–2 1–2 1–2 1–1 0–4 1–2 1–3 1–0 0–1 1–1 0–0
20تولوز 0–2 0–2 2–1 2–3 1–2 0–1 0–2 0–1 1–3 0–2 2–5 1–0 2–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
موناکو
0
0 3
لیون
3
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
0
0 2
ریمس
2
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1
1 2
سنت اتین
2
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2
2 1
آمین
1
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0
0 1
رن
1
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3
3 1
بوردو
1
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1
1 1
تولوز
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2 1
نانت
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
1
1 1
متز
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
نیم
0
هفته 2
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
لیون
6
6 0
آنژه
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0
0 0
مارسی
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
متز
3
3 0
موناکو
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
1 0
دیژون
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
1 2
نیس
2
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
1 0
لیل
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
1
1 1
مونپلیه
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
سنت اتین
1
1 1
استاد برست
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
ریمس
0
0 0
استراتبورگ
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رن
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
1 2
نانت
2
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0
0 2
بوردو
2
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3
3 0
متز
0
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1
1 0
ریمس
0
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
موناکو
2
2 2
نیم
2
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
0
0 2
رن
2
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
تولوز
0
۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1
1 0
لیون
0
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3
3 0
سنت اتین
0
۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1
1 2
مارسی
2
هفته 4
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
متز
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
لیون
1
1 1
بوردو
1
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
2
2 0
دیژون
0
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2
2 0
آمین
0
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
1 0
مونپلیه
0
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
3
3 0
استاد برست
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
ریمس
2
2 0
لیل
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1
1 2
نیس
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
2
2 2
موناکو
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1
1 0
سنت اتین
0
هفته 5
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
2 1
آنژه
1
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
آمین
2
2 2
لیون
2
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 0
استراتبورگ
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0
0 0
نیم
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
2
2 1
نیس
1
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
0
0 0
رن
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2
2 0
متز
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1
1 0
ریمس
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سنت اتین
2
2 2
تولوز
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
3 4
مارسی
4
هفته 6
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2
2 1
نانت
1
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
1
1 1
مونپلیه
1
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
ریمس
0
0 0
موناکو
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
متز
1
1 2
آمین
2
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2
2 2
استاد برست
2
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
1 0
تولوز
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2
2 1
دیژون
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1
1 1
لیل
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آنژه
4
4 1
سنت اتین
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
لیون
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 7
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
دیژون
0
0 0
مارسی
0
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
3 1
نیس
1
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
استاد برست
2
2 2
لیون
2
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1
1 0
رن
0
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
سنت اتین
0
0 1
متز
1
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1
1 0
نیم
0
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
تولوز
0
0 2
آنژه
2
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
2 0
استراتبورگ
0
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
آمین
1
1 3
بوردو
3
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
پاریس سنت ژرمن
0
0 2
ریمس
2
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0
0 1
نانت
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
بوردو
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیس
1
1 1
لیل
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
1
1 1
آمین
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
4
4 1
استاد برست
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
2
2 2
تولوز
2
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ریمس
1
1 2
دیژون
2
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
استراتبورگ
1
1 0
مونپلیه
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نیم
0
0 1
سنت اتین
1
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1
1 1
رن
1
هفته 9
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
آمین
3
3 1
مارسی
1
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
آنژه
0
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1
1 0
استراتبورگ
0
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
3
3 1
موناکو
1
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
1 3
بوردو
3
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2
2 0
متز
0
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
1 0
نیس
0
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2 2
نیم
2
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
رن
0
0 1
ریمس
1
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
1
1 0
لیون
0
هفته 10
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
نیس
1
1 4
پاریس سنت ژرمن
4
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
لیون
0
0 0
دیژون
0
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ریمس
1
1 0
مونپلیه
0
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0
0 1
استاد برست
1
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1
1 0
نانت
0
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2
2 1
لیل
1
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
1 1
آمین
1
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
بوردو
0
0 1
سنت اتین
1
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
موناکو
3
3 2
رن
2
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
2
2 0
استراتبورگ
0
هفته 11
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0
0 1
موناکو
1
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3
3 0
بوردو
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استراتبورگ
1
1 0
نیس
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2
2 0
دیژون
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
لیون
2
2 0
متز
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ریمس
0
0 0
نیم
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0
0 0
آنژه
0
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3
3 2
تولوز
2
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
2
2 2
آمین
2
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
مارسی
0
هفته 12
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
2
2 1
لیل
1
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
متز
2
2 2
مونپلیه
2
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2
2 3
لیون
3
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
1 0
استراتبورگ
0
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
1 0
استاد برست
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2
2 0
نانت
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
نیس
2
2 0
ریمس
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
1
1 0
موناکو
0
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
نیم
0
0 1
رن
1
هفته 13
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1
1 1
بوردو
1
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
استاد برست
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1
1 0
دیژون
0
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0
0 0
متز
0
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ریمس
0
0 0
آنژه
0
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4
4 1
نیم
1
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3
3 1
آمین
1
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
مونپلیه
3
3 0
تولوز
0
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2
2 3
سنت اتین
3
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
2
2 1
لیون
1
هفته 14
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
لیل
0
۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
لیون
2
2 1
نیس
1
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1
1 1
نانت
1
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
متز
1
1 1
ریمس
1
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0
0 4
استراتبورگ
4
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
1 0
نیم
0
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
2
2 1
رن
1
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2
2 1
موناکو
1
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
0
0 0
مونپلیه
0
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
تولوز
0
0 2
مارسی
2
هفته 15
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
2
2 1
استاد برست
1
۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
استراتبورگ
1
1 2
لیون
2
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
4
4 2
آمین
2
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1
1 0
دیژون
0
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
3
3 1
آنژه
1
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
ریمس
1
1 1
بوردو
1
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1
1 1
متز
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2
2 1
تولوز
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
رن
2
2 1
سنت اتین
1
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
موناکو
1
1 4
پاریس سنت ژرمن
4
هفته 16
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
6
6 0
نیم
0
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0
0 2
مارسی
2
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
5
5 0
استراتبورگ
0
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
لیون
0
0 1
لیل
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سنت اتین
4
4 1
نیس
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
2
2 2
مونپلیه
2
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
1 2
موناکو
2
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
متز
0
0 1
رن
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
نانت
0
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
1 1
ریمس
1
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1
1 0
استاد برست
0
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیم
0
0 4
لیون
4
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1
1 3
پاریس سنت ژرمن
3
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
4
4 1
متز
1
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
رن
2
2 1
آنژه
1
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4
4 2
تولوز
2
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
3 0
آمین
0
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ریمس
3
3 1
سنت اتین
1
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
نانت
1
1 0
دیژون
0
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
3
3 1
بوردو
1
هفته 18
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:45
لیل
2
2 1
مونپلیه
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
متز
1
1 1
مارسی
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
0
0 1
نانت
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
0
0 0
موناکو
0
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0
0 1
ریمس
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
1 1
دیژون
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
0
0 0
نیس
0
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
0
0 1
استراتبورگ
1
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 16:00
لیون
0
0 1
رن
1
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
0
0 4
پاریس سنت ژرمن
4
هفته 19
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مونپلیه
4
4 0
استاد برست
0
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2
2 2
متز
2
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
رن
1
1 0
بوردو
0
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
استراتبورگ
2
2 1
سنت اتین
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
موناکو
5
5 1
لیل
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
ریمس
1
1 1
لیون
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نانت
1
1 2
آنژه
2
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیس
3
3 0
تولوز
0
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
آمین
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
3
3 1
نیم
1
هفته 20
۲۰ دی ۱۳۹۸ 19:45
رن
0
0 1
مارسی
1
۲۱ دی ۱۳۹۸ 16:30
بوردو
1
1 2
لیون
2
۲۱ دی ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2
2 5
استاد برست
5
۲۱ دی ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
1 2
مونپلیه
2
۲۱ دی ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
1 1
نیس
1
۲۱ دی ۱۳۹۸ 19:00
نیم
2
2 0
ریمس
0
۲۱ دی ۱۳۹۸ 19:00
متز
1
1 0
استراتبورگ
0
۲۲ دی ۱۳۹۸ 14:00
سنت اتین
0
0 2
نانت
2
۲۲ دی ۱۳۹۸ 16:00
دیژون
1
1 0
لیل
0
۲۲ دی ۱۳۹۸ 20:00
پاریس سنت ژرمن
3
3 3
موناکو
3
هفته 21
۴ بهمن ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1
1 1
رن
1
۵ بهمن ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
0
0 0
آنژه
0
۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
2
2 1
آمین
1
۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1
1 3
استراتبورگ
3
۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
2
2 1
دیژون
1
۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
ریمس
0
0 1
متز
1
۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
2
2 1
نیم
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:00
لیون
3
3 0
تولوز
0
۶ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
نانت
0
0 1
بوردو
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
لیل
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 22
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:45
رن
3
3 2
نانت
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 16:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
مونپلیه
0
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
3
3 0
استاد برست
0
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
نیم
3
3 1
موناکو
1
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
1 4
ریمس
4
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
1
1 2
لیل
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0
0 0
تولوز
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 14:00
نیس
2
2 1
لیون
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
متز
3
3 1
سنت اتین
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
بوردو
0
0 0
مارسی
0
هفته 23
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1
1 0
رن
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
1
1 0
آنژه
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 20:05
نانت
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
0
0 1
استراتبورگ
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
ریمس
1
1 1
نیس
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
نیم
2
2 0
دیژون
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
1
1 1
متز
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
لیون
0
0 0
آمین
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1
1 1
بوردو
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 20:15
سنت اتین
0
0 2
مارسی
2
هفته 24
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 19:45
آنژه
0
0 2
لیل
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
1
1 0
تولوز
0
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
رن
0
0 0
استاد برست
0
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
3
3 3
نانت
3
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
1 2
موناکو
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1
1 3
نیم
3
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
متز
1
1 2
بوردو
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 14:00
مونپلیه
1
1 0
سنت اتین
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
استراتبورگ
3
3 0
ریمس
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 20:05
پاریس سنت ژرمن
4
4 2
لیون
2
هفته 25
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:45
موناکو
1
1 0
مونپلیه
0
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 16:30
آمین
4
4 4
پاریس سنت ژرمن
4
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
بوردو
2
2 2
دیژون
2
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
نانت
0
0 0
متز
0
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0
0 2
نیس
2
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1
1 0
آنژه
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 14:00
لیون
1
1 1
استراتبورگ
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
استاد برست
3
3 2
سنت اتین
2
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
ریمس
1
1 0
رن
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
لیل
1
1 2
مارسی
2
هفته 26
۲ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2
2 2
استاد برست
2
۲ اسفند ۱۳۹۸ 19:45
متز
0
0 2
لیون
2
۳ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
1
1 3
نانت
3
۳ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
لیل
3
3 0
تولوز
0
۳ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
1
1 1
موناکو
1
۳ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
0
0 0
آمین
0
۳ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
1 0
مونپلیه
0
۴ اسفند ۱۳۹۸ 14:00
سنت اتین
1
1 1
ریمس
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 16:00
رن
2
2 1
نیم
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
پاریس سنت ژرمن
4
4 3
بوردو
3
هفته 27
۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:45
نیم
2
2 3
مارسی
3
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
دیژون
0
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0
0 1
متز
1
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
0
0 1
آنژه
1
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0
0 2
رن
2
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1
1 1
ریمس
1
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
3
3 0
استراتبورگ
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 14:00
نانت
0
0 1
لیل
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 16:00
بوردو
1
1 1
نیس
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
لیون
2
2 0
سنت اتین
0
هفته 28
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
مارسی
2
2 2
آمین
2
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
استراتبورگ
-
- -
پاریس سنت ژرمن
-
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
نیس
2
2 1
موناکو
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
دیژون
2
2 1
تولوز
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
آنژه
2
2 0
نانت
0
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
متز
2
2 1
نیم
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
ریمس
1
1 0
استاد برست
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
سنت اتین
1
1 1
بوردو
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
رن
5
5 0
مونپلیه
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
لیل
1
1 0
لیون
0
هفته 29
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
لیون
-
- -
ریمس
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
مونپلیه
-
- -
مارسی
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
نانت
-
- -
نیم
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
آمین
-
- -
آنژه
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
تولوز
-
- -
متز
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
استاد برست
-
- -
لیل
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
استراتبورگ
-
- -
دیژون
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
بوردو
-
- -
رن
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
موناکو
-
- -
سنت اتین
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
پاریس سنت ژرمن
-
- -
نیس
-
هفته 30
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
نیس
-
- -
مونپلیه
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
متز
-
- -
استاد برست
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
لیل
-
- -
موناکو
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
ریمس
-
- -
نانت
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
سنت اتین
-
- -
استراتبورگ
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
نیم
-
- -
بوردو
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
آنژه
-
- -
تولوز
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
رن
-
- -
لیون
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
دیژون
-
- -
آمین
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
- -
پاریس سنت ژرمن
-
هفته 31
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
مونپلیه
-
- -
لیل
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
استاد برست
-
- -
مارسی
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
-
- -
سنت اتین
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
لیون
-
- -
نیم
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
موناکو
-
- -
نانت
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
-
- -
ریمس
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
پاریس سنت ژرمن
-
- -
متز
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
دیژون
-
- -
نیس
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
آمین
-
- -
رن
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
استراتبورگ
-
- -
آنژه
-
هفته 32
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
لیون
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
آنژه
-
- -
پاریس سنت ژرمن
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
مارسی
-
- -
دیژون
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
متز
-
- -
لیل
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
نیم
-
- -
مونپلیه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
نیس
-
- -
استراتبورگ
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
-
- -
آمین
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
استاد برست
-
- -
موناکو
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
ریمس
-
- -
تولوز
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
سنت اتین
-
- -
رن
-
هفته 33
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
-
- -
نانت
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
موناکو
-
- -
بوردو
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
مونپلیه
-
- -
ریمس
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
آمین
-
- -
نیم
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
پاریس سنت ژرمن
-
- -
سنت اتین
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
لیل
-
- -
نیس
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
استراتبورگ
-
- -
استاد برست
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
رن
-
- -
متز
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
دیژون
-
- -
آنژه
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
لیون
-
- -
مارسی
-
هفته 34
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
لیون
-
- -
موناکو
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
-
- -
تولوز
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
رن
-
- -
استراتبورگ
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
سنت اتین
-
- -
آنژه
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
آمین
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
ریمس
-
- -
پاریس سنت ژرمن
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
متز
-
- -
دیژون
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نیم
-
- -
لیل
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
مارسی
-
- -
نیس
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
استاد برست
-
- -
مونپلیه
-
هفته 35
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30