چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

پریمیرا لیگا پرتغال

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ریوآوه
1
1 3
پورتو
3
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ماریتیمو
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۵
توندلا
0
0 2
بنفیکا
2
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2
2 0
آروکا
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
ویتوریا ستوبال
2
2 0
بلننسس
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
براگا
1
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
0
0 2
فیرنزه
2
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0
0 1
چاوس
1
هفته 2
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بلننسس
0
0 0
بوآویستا
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0
0 2
ویتوریا گیمارش
2
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
1
1 1
توندلا
1
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
پورتو
1
1 0
اشتوریل
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0
0 3
موریرنزه
3
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2
2 0
ناسیونال
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
بنفیکا
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1
1 1
ریوآوه
1
هفته 3
۶ شهریور ۱۳۹۵
ویتوریا گیمارش
5
5 3
پاکوش فریرا
3
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
0
0 1
بلننسس
1
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اشتوریل
1
1 3
براگا
3
۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
1
1 3
بنفیکا
3
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2
2 2
چاوس
2
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
0
0 1
ماریتیمو
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
پورتو
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
1
1 0
فیرنزه
0
۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
2
2 0
آروکا
0
هفته 4
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
آروکا
1
1 2
بنفیکا
2
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2
2 1
ناسیونال
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
موریرنزه
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
پورتو
3
3 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
پاکوش فریرا
0
0 0
اشتوریل
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0
0 1
ریوآوه
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
براگا
3
3 0
بوآویستا
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
چاوس
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2
2 1
توندلا
1
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
2
2 0
ماریتیمو
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2
2 0
موریرنزه
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
1
1 4
پاکوش فریرا
4
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
ویتوریا گیمارش
1
1 1
بلننسس
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آروکا
0
0 1
چاوس
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1
1 2
فیرنزه
2
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
توندلا
0
0 0
پورتو
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
3
3 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
بنفیکا
3
3 1
براگا
1
هفته 6
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3
3 1
بوآویستا
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4
4 2
اشتوریل
2
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0
0 3
ناسیونال
3
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
چاوس
0
0 2
بنفیکا
2
۴ مهر ۱۳۹۵
براگا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2
2 0
توندلا
0
۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
پاکوش فریرا
2
2 1
ریوآوه
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
موریرنزه
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1
1 1
آروکا
1
هفته 7
۱۰ مهر ۱۳۹۵
توندلا
2
2 1
پاکوش فریرا
1
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
ریوآوه
1
1 2
اشتوریل
2
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
3
3 1
بلننسس
1
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
3
3 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۱ مهر ۱۳۹۵
ناسیونال
0
0 4
پورتو
4
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
بنفیکا
4
4 0
فیرنزه
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوآویستا
2
2 0
موریرنزه
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
آروکا
1
1 1
براگا
1
هفته 8
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پاکوش فریرا
1
1 1
ناسیونال
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1
1 1
بوآویستا
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
1
1 1
توندلا
1
۲ آبان ۱۳۹۵
پورتو
3
3 0
آروکا
0
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1
1 1
ریوآوه
1
۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اشتوریل
0
0 2
ویتوریا گیمارش
2
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0
0 2
بنفیکا
2
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1
1 0
چاوس
0
هفته 9
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0
0 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1
1 2
موریرنزه
2
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
0
0 0
پورتو
0
۹ آبان ۱۳۹۵
بوآویستا
0
0 0
اشتوریل
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1
1 0
ماریتیمو
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
0
0 3
ویتوریا گیمارش
3
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:45
براگا
2
2 1
بلننسس
1
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
1
1 1
فیرنزه
1
هفته 10
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
2
2 1
ناسیونال
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
2
2 0
توندلا
0
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
1
1 1
چاوس
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0
0 1
بلننسس
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
1
1 2
بوآویستا
2
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1
1 2
ویتوریا ستوبال
2
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1
1 1
بنفیکا
1
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
آروکا
0
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1
1 0
براگا
0
هفته 11
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
0
0 1
ریوآوه
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
چاوس
0
0 0
ماریتیمو
0
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
0 1
اشتوریل
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0
0 0
پورتو
0
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
3 0
موریرنزه
0
۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
توندلا
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
براگا
6
6 2
فیرنزه
2
هفته 12
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2
2 1
بنفیکا
1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
3
3 1
توندلا
1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
1
1 0
براگا
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0
0 2
آروکا
2
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
3
3 1
ناسیونال
1
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اشتوریل
1
1 1
بلننسس
1
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1 1
چاوس
1
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پاکوش فریرا
2
2 1
بوآویستا
1
هفته 13
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
2
2 0
اشتوریل
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1
1 0
ماریتیمو
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2
2 1
موریرنزه
1
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0
0 4
پورتو
4
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3
3 2
توندلا
2
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:45
براگا
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
0
0 2
ریوآوه
2
هفته 14
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
1
1 0
بلننسس
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
1
1 4
آروکا
4
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0
0 1
بنفیکا
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2
2 1
ناسیونال
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
1 1
بوآویستا
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا گیمارش
3
3 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
0
0 1
براگا
1
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2
2 0
فیرنزه
0
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پورتو
2
2 1
چاوس
1
هفته 15
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2
2 1
ماریتیمو
1
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2
2 0
ریوآوه
0
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0
0 2
بوآویستا
2
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2
2 0
پاکوش فریرا
0
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
براگا
2
2 1
موریرنزه
1
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
چاوس
1
1 0
اشتوریل
0
۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا ستوبال
3
3 0
توندلا
0
۴ دی ۱۳۹۵ 01:30
آروکا
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
هفته 16
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0
0 0
براگا
0
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
0 2
بنفیکا
2
۱۹ دی ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0
0 0
پورتو
0
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2
2 2
چاوس
2
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
1 2
آروکا
2
۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
بوآویستا
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
فیرنزه
1
۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
موریرنزه
1
1 0
بلننسس
0
هفته 17
۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
2
2 1
اشتوریل
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
3
3 3
بوآویستا
3
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
ناسیونال
0
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2
2 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۲۶ دی ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0
0 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3
3 1
پاکوش فریرا
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3
3 0
موریرنزه
0
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1
1 0
ریوآوه
0
۲۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
براگا
2
2 0
توندلا
0
هفته 18
۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0
0 2
موریرنزه
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
پورتو
4
4 2
ریوآوه
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2
2 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
1
1 2
بوآویستا
2
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4
4 0
توندلا
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
1
1 0
اشتوریل
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
1 2
ویتوریا ستوبال
2
۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
براگا
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
2
2 0
ناسیونال
0
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
0
0 1
بلننسس
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
2
2 0
چاوس
0
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا گیمارش
0
0 0
ماریتیمو
0
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1 1
آروکا
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
1
1 2
پورتو
2
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
4
4 2
پاکوش فریرا
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
بنفیکا
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موریرنزه
1
1 1
فیرنزه
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
ریوآوه
1
1 0
براگا
0
هفته 20
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
0
0 0
بوآویستا
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
3 0
ناسیونال
0
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0
0 0
توندلا
0
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1
1 0
موریرنزه
0
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
فیرنزه
2
2 1
ریوآوه
1
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
براگا
1
1 1
اشتوریل
1
هفته 21
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بنفیکا
3
3 0
آروکا
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
0
0 1
فیرنزه
1
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
چاوس
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
2
2 1
پاکوش فریرا
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
0
0 2
پورتو
2
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1 1
بلننسس
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
موریرنزه
2
2 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
1
1 1
براگا
1
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ریوآوه
0
0 0
ماریتیمو
0
هفته 22
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
4
4 0
توندلا
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
2
2 0
آروکا
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1
1 1
اشتوریل
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0
0 1
بوآویستا
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
ریوآوه
0
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
براگا
0
0 1
بنفیکا
1
۳ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
0
0 0
ناسیونال
0
هفته 23
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
موریرنزه
0
۷ اسفند ۱۳۹۵ 01:30
بنفیکا
3
3 1
چاوس
1
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
1 1
ماریتیمو
1
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
0
0 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۸ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
0
0 0
پاکوش فریرا
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
0 0
فیرنزه
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
براگا
1
۹ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
0
0 1
پورتو
1
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
1
1 2
بلننسس
2
هفته 24
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
موریرنزه
0
0 0
بوآویستا
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
براگا
3
3 1
آروکا
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
پورتو
7
7 0
ناسیونال
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0
0 1
بنفیکا
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 16:15
پاکوش فریرا
0
0 0
توندلا
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
2
2 1
چاوس
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
اشتوریل
0
0 2
ریوآوه
2
هفته 25
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
0
0 4
پورتو
4
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
1 2
فیرنزه
2
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
0
0 0
براگا
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
توندلا
1
1 4
اسپورتینگ لیسبون
4
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بوآویستا
3
3 0
ماریتیمو
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
3
3 2
موریرنزه
2
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
3 3
اشتوریل
3
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
ناسیونال
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
بنفیکا
4
4 0
بلننسس
0
هفته 26
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0
0 0
بوآویستا
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بلننسس
1
1 2
براگا
2
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1
1 1
توندلا
1
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ناسیونال
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0
0 0
بنفیکا
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
3
3 2
چاوس
2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3
3 1
آروکا
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۳۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
3 0
ریوآوه
0
هفته 27
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 22:30
چاوس
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 00:30
ناسیونال
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
0
0 2
اشتوریل
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
0
0 1
ریوآوه
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶
بنفیکا
1
1 1
پورتو
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
1
1 2
فیرنزه
2
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2
2 0
موریرنزه
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
آروکا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 23:45
براگا
3
3 3
ماریتیمو
3
هفته 28
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
فیرنزه
0
0 1
براگا
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
1
1 1
آروکا
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:45
پورتو
3
3 0
بلننسس
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
4
4 0
بوآویستا
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0
0 1
ناسیونال
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
ریوآوه
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
2
2 1
توندلا
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 23:45
موریرنزه
0
0 1
بنفیکا
1
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
2
2 1
چاوس
1
هفته 29
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
1
1 3
اشتوریل
3
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
0
0 0
پاکوش فریرا
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 21:45
بنفیکا
3
3 0
ماریتیمو
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
ویتوریا ستوبال
0
0 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
آروکا
2
2 0
فیرنزه
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
چاوس
2
2 3
ویتوریا گیمارش
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:45
توندلا
2
2 1
ریوآوه
1
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
براگا
1
1 1
پورتو
1
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
ناسیونال
0
0 1
موریرنزه
1
هفته 30
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
ریوآوه
3
3 0
آروکا
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
3
3 0
بلننسس
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2 0
ناسیونال
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:45
اشتوریل
3
3 0
ویتوریا ستوبال
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
1
1 1
بنفیکا
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3
3 1
براگا
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
2
2 0
بوآویستا
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:45
پورتو
0
0 0
فیرنزه
0
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
0
0 0
چاوس
0
هفته 31
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ویتوریا ستوبال
0
0 2
ویتوریا گیمارش
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1
1 0
توندلا
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ناسیونال
0
0 2
ریوآوه
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:45
بنفیکا
2
2 1
اشتوریل
1
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
چاوس
0
0 2
پورتو
2
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
آروکا
2
2 2
موریرنزه
2
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
2
2 1
ماریتیمو
1
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2
2 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:45
بلننسس
1
1 2
پاکوش فریرا
2
هفته 32
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
موریرنزه
2
2 1
براگا
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
2
2 2
ناسیونال
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:45
پاکوش فریرا
0
0 1
فیرنزه
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
ماریتیمو
1
1 1
پورتو
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 15:15
اسپورتینگ لیسبون
1
1 3
بلننسس
3
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
آروکا
0
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:45
ریوآوه
0
0 1
بنفیکا
1
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
2
2 1
چاوس
1
هفته 33
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بلننسس
1
1 1
موریرنزه
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
آروکا
1
1 2
توندلا
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:45
بنفیکا
5
5 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
فیرنزه
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
چاوس
2
2 2
ریوآوه
2
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1
1 1
اشتوریل
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
4
4 1
پاکوش فریرا
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:45
براگا
4
4 0
ناسیونال
0
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
0
0 1
بوآویستا
1
هفته 34
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ناسیونال
1
1 2
ویتوریا ستوبال
2
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0
0 0
ماریتیمو
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ریوآوه
2
2 0
بلننسس
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
فیرنزه
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بوآویستا
2
2 2
بنفیکا
2
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
اشتوریل
4
4 2
آروکا
2
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
موریرنزه
3
3 1
پورتو
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
2
2 0
براگا
0
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
4
4 1
چاوس
1
خشن ترین تیم ها
#باشگاهها ا
18963116
29242110
39023109
48762109
58433105
6814299
7724395
8833194
9782292
10813192
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. D'Alberto براگا000000000000
A. Esiti اشتوریلهافبک22180100000000
A. Haghighi ماریتیمو000000000000
A. Keita ماریتیمو1110900000300000
A. També توندلا51175100000000
A. Wakaso ریوآوه14131134600100000
Abdul Basit ماریتیمو000000000000
Abel Camará بلننسس28272244700420000
Adilson Goiano آروکا27242071600300000
Adriano Facchini ناسیونال15151326200000000
Adrien Silva اسپورتینگ لیسبونهافبک27262158600420000
Adul ماریتیمو000000000000
Afonso Taira اشتوریل20191516300000000
Aidi Fulang Xisi بوآویستا2188000000000
Ailton اشتوریلمدافع181413301000000000
Alan براگا228808100110000
Alan Schons موریرنزه20111000400100000
Alex ویتوریا گیمارش; موریرنزه167597300200000
Alex Kakuba فیرنزه65373100000000
Alex Soares ماریتیمو24161453500000000
Ali Ghazal ناسیونال1412889410002000
Alioune Fall چاوس70186100000000
Alisson Farias اشتوریل107578110100000
Allano اشتوریل109700200100000
Amido Balde ماریتیمو; توندلا4085000000000
Anderson Carvalho بوآویستا28231922400100000
Anderson Correia بوآویستا43248200000000
Anderson Luis آروکا31312741300000000
Andre Bukia بوآویستا167699300100000
André Carrillo بنفیکا203518500200000
André Claro ویتوریا ستوبال; اشتوریل25171650200620000
André Leal پاکوش فریرا21141034200300000
André Micael موریرنزه19191710500100000
André Pedrosa ویتوریا ستوبال2041000000000
André Santos آروکا30282540500100000
Andre Schembri بوآویستا30231940400300000
André Sousa بلننسس31221940300000000
André Sousa ویتوریا ستوبال000000000000
André Sousa پاکوش فریرا107000000000
André Teles ماریتیمو000000000000
Aníbal Capela ریوآوهمدافع000000000000
António Filipe چاوس1010893001000000
António Xavier ماریتیمو29171465400100000
Areias ویتوریا گیمارش1011000000000
Arnold ویتوریا ستوبال2481049500000000
Artur Jorge براگا20161500501000000
Artur Moreira آروکا27231830201000000
Ary Papel موریرنزه1011000000000
B. Dost اسپورتینگ لیسبونمهاجم313027094003470000
B. Zungu ویتوریا گیمارشهافبک16151314200000000
Babanco فیرنزه158763300000000
Baiano براگا26252268600100000
Barnes Osei پاکوش فریرا23151285401200000
Benjamin Ubierna موریرنزه000000000000
Betinho بلننسس2061100000000
Bouba Saré موریرنزه129644300000000
Brito Rodrigues ماریتیمو208831100000000
Bruno Gomes اشتوریل239932100300000
Bruno Lopes آروکا000000000000
Bruno Miguel Boialvo Gaspar ویتوریا گیمارشمدافع28262268800000000
Bruno Monteiro توندلا20131161300100000
Bruno Santos پاکوش فریرا292824731110000000
Bruno Teles ریوآوه1070000000000
Bruno Varela ویتوریا ستوبالدروازبان292925653000000348
Bruno Wilson براگا1190000000000
Bruno Xadas براگا4193000000000
Carlinhos اشتوریل1110801400300000
Carlos Daniel ماریتیمو101000000000
Carlos Mané اسپورتینگ لیسبون2011000000000
Carlos Santos بوآویستا83239400000000
Carraça بوآویستا26171462500100000
Caue موریرنزه33322903700210000
César ناسیونال27272307610101000
Chico Geraldes موریرنزه; اسپورتینگ لیسبون19151193510100000
Cicero پاکوش فریرا130249000000000
Cláudio Ramos توندلا33332970310000000
Costinha ویتوریا ستوبال323227931000100000
Cris فیرنزه28241980810000000
Crislan توندلا; براگا118652301000000
Cristiano بلننسس14141260100000000
Crivellaro آروکا24131118600300000
D. Texeira ویتوریا گیمارش1910921200500000
Daniel Podence موریرنزه; اسپورتینگ لیسبونهافبک27181585400400000
Danilo Barbosa بنفیکاهافبک2036100000000
Dankler اشتوریل28222049500100000
Davi Mbala بوآویستا3059000000000
David Bruno توندلا20201767300000000
David Ramirez موریرنزه216694300200000
Dejan Mezga ناسیونال65384300100000
Deyvison ماریتیمو1610886100000000
Diego Ivo موریرنزه1010841400000000
Diego Medeiros پاکوش فریرا15121027000000000
Digas بوآویستا71202100000000
Dinis Almeida بلننسس65489000100000
Diogo Amado اشتوریل29282554600100000
Diogo Baltazar اشتوریل000000000000
Diogo Coelho ناسیونال000000000000
Diogo Jota پورتومهاجم27151451300800000
Dirceu ماریتیمو22180000000000
Djavan Ferreira براگا16131184300000000
Dmytro Yarchuk اشتوریل72246100000000
Donald Djousse ماریتیمو155501300200000
Dylan Flores توندلا91223000000000
E. Mahmudov بوآویستا123351100100000
E. Moreno توندلا1310830000100000
E. Ohemeng موریرنزه1023000000000
E. Şen ماریتیمو27272402600200000
E. Velázquez براگا66461111000000
Éber ماریتیمو27201629900200000
Ederson بنفیکادروازبان2727238140100001218
Edgar Ié بلننسس1212987100000000
Edinho ویتوریا ستوبال26181698400810000
Edu Machado بوآویستا24222016100000000
Eduardo اشتوریل27221989500100000
Eduardo Gottardi ماریتیمو16161440300000000
Emanuel Novo چاوس104000000000
Ença Fati موریرنزه60185000100000
Erivelto Silva بوآویستا81168100000000
Esquerdinha ماریتیمو61164000000000
Evandro پورتو000000000000
Ezequiel Schelotto اسپورتینگ لیسبونمدافع23221946400000000
F. Aristeguieta ناسیونال1111851100100000
F. Cartabia براگا117613300300000
F. Krovinović ریوآوه26181663200500000
F. Sacko ویتوریا گیمارش1190000000000
Fabinho فیرنزه24121151300210000
Fábio Cardoso ویتوریا ستوبال23211984300000000
Fábio China ماریتیمو12121051100000000
Fábio Espinho بوآویستا30292492600441000
Fábio Nunes توندلا; بلننسس155738410000000
Fabio Pacheco ویتوریا ستوبال17151346600100000
Fabio Santos چاوس63190000000000
Felipe Augusto اشتوریل83366000000000
Felipe Lopes چاوس66508100000000
Fernando Alexandre موریرنزه66540200000000
Fernando Ferreira توندلا22171331400000000
Filipe Ferreira پاکوش فریرا23232052100000000
Filipe Gonçalves ناسیونال14141232400000000
Filipe Melo پاکوش فریرا16131222400000000
Filipe Mendes بلننسس0086001000000
Flavio فیرنزه22201824201001000
Francisco Afonso پاکوش فریرا32179100000000
Fransérgio ماریتیمو30302695900400000
Frederic Maciel موریرنزه71184000100000
G. Ghazaryan ماریتیمو23161475400100000
G. Konan ویتوریا گیمارشمدافع20201800100000000
G. Makaridze موریرنزه33332970300000000
Gegé آروکا; پاکوش فریرا22181701511001000
Gelson اسپورتینگ لیسبون101000000000
Gelson Martins اسپورتینگ لیسبونمهاجم32322768600600000
Georgemy ویتوریا گیمارش000000000000
Geraldes ویتوریا ستوبالمدافع14141260100000000
Geraldo ناسیونال1029000000000
Gerso Fernandes بلننسس149831400100000
Gevaro Nepomuceno ماریتیمو51134100000000
Gil Dias ریوآوههافبک34302573400600000
Gilson Costa آروکا2020000000000
Gleison پاکوش فریرا94328001000000
Gonçalo Brandão بلننسس; اشتوریل18171430300000000
Gonçalo Paciência ریوآوهمهاجم155558200100000
Gonçalo Silva بلننسس22211909300200000
Gonçalo Tavares بلننسس000000000000
Guedes ریوآوه31231930510800000
Guima فیرنزه2034000000000
Gustavo Tocantins اشتوریل258983200300000
Hassan Yebda بلننسس18151152600000000
Hélder Tavares توندلا25221988400000000
Heliardo توندلا16121011300200000
Herve Tchami فیرنزه1014000000000
Hugo Basto آروکا17121130201000000
Hugo Seco فیرنزه5074100000000
Hugo Ventura بلننسس12121080000000000
I. Mandiang بوآویستا28282447620300000
I. Slimani اسپورتینگ لیسبونمهاجم22180000100000
Icaro فیرنزه24211837601200000
Idé Gomes بوآویستا2030000000000
Iduitua Deba Davids فیرنزه1017000000000
Igor Rocha آروکا000000000000
Iuri Medeiros بوآویستاهافبک27262292700700000
Ivan Bulos بوآویستا129858210200000
Ivo Rodrigues پاکوش فریرا26171622500000000
J. Alcenat فیرنزه21141363100000000
J. Cádiz ناسیونالمهاجم114406000100000
J. Murillo توندلا31272447600500000
Jander موریرنزهمدافع117697200000000
Jefre Vargas آروکا1190000000000
João Afonso اشتوریل27272430500000000
João Amaral ویتوریا ستوبال33282276100500000
João Aurélio ویتوریا گیمارش25161636700001000
João Basso اشتوریل2030100100000
João Carvalho ویتوریا ستوبال15131144000100000
João Diogo بلننسس31312749810200000
João Góis پاکوش فریرا108763300000000
João Jaquité توندلا1190100000000
João Mário اسپورتینگ لیسبونهافبک1189000000000
Joao Mario چاوس94330000100000
João Novais ریوآوه112293100000000
João Pedro ویتوریا گیمارش17171388100100000
João Pereira اسپورتینگ لیسبون98761200000000
João Pinho پاکوش فریرا000000000000
João Vigário ویتوریا گیمارش1014000000000
Joel اشتوریل27262229310000000
Joel Campbell اسپورتینگ لیسبون197762400300000
Joel Castro بلننسسدروازبان88720100000073
Jorginho آروکامهاجم109796200500000
José Correia توندلا70153100000000
José Moreira اشتوریل28282520100000000
Josué Sá ویتوریا گیمارش30302700500100000
Jota ناسیونال148695300000000
Juanto بلننسس1611788200200000
Jubal آروکا32322870900001000
K. Mitroglou بنفیکامهاجم262621672001600000
Kaká توندلا25242156800201000
Kamran Ağayev بوآویستا12121080400000000
Karl Vedova Junior آروکا000000000000
Keirrison آروکا204000000000
Kleber اشتوریل26181808500830000
Koka براگا1410964200200000
Komnen Andrić بلننسسمهاجم83306000000000
Konstantin Bazelyuk اشتوریل114338000100000
Kuca آروکا24101044200610000
L. Castaignos اسپورتینگ لیسبون6093000000000
L. Depoitre پورتو72246000100000
L. Marković اسپورتینگ لیسبون62206100100000
L. Rosić براگا23201797810201000
Leandro Freire چاوس18181620400000000
Leandro Silva پاکوش فریرا75369000000000
Licá اشتوریل1311956000100000
Lionn ریوآوه1513960100000000
Lisandro López بنفیکامدافع86677500300000
Lucas بوآویستا31312790401300000
Lucas Cunha براگا000000000000
Lucas Farias اشتوریل97657100000000
Luis Alberto چاوس106000000000
Luís Aurélio فیرنزههافبک31262284500001000
Luis Felipe ویتوریا ستوبال2181100000000
Luís Machado فیرنزه28221868600200000
Luis Ribero اشتوریل55450000000000
Luís Rocha فیرنزه18171517400000000
Luis Silva بلننسس