سری بی ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
فروزینونه
ت
پ
پ
پ
پ
38
24
8
6
63
26
37
80
2
جنوا
پ
ت
پ
ش
پ
38
21
11
6
53
28
25
74
3
باری
پ
ت
ت
پ
ش
38
17
14
7
58
37
21
65
4
پارما
پ
ت
پ
پ
پ
38
17
10
11
48
39
9
61
5
کالیاری
ش
پ
پ
پ
پ
38
15
15
8
50
34
16
60
6
سودتیرول
ت
ت
پ
ت
ش
38
14
16
8
38
34
4
58
7
رجینا
ش
ش
پ
ش
پ
38
17
4
17
49
45
4
55
8
ونتزیا
پ
پ
ت
پ
ش
38
13
10
15
51
50
1
49
9
پالرمو
ت
ت
پ
ش
ت
38
11
16
11
48
49
-1
49
10
مودنا
ت
ش
ت
ش
پ
38
13
9
16
47
53
-6
48
11
پیزا
ش
ش
ش
ت
ش
38
11
14
13
48
42
6
47
12
آسکولی
ت
پ
ش
ت
ش
38
12
11
15
40
47
-7
47
13
کومو
ت
ت
ش
پ
ت
38
10
17
11
47
48
-1
47
14
ترنانا
ش
ش
ش
ش
ش
38
11
10
17
37
52
-15
43
15
چیتادلا
ش
ت
پ
ت
ت
38
9
16
13
34
45
-11
43
16
برشا
پ
پ
ش
ت
ت
38
9
13
16
36
57
-21
40
17
نوو کاسنزا
ت
ش
ت
ت
ش
38
9
13
16
30
53
-23
40
18
پروجا
ت
ت
ش
ش
پ
38
10
9
19
40
52
-12
39
19
اسپال
ت
ت
ش
ش
پ
38
8
14
16
41
51
-10
38
20
بنونتو
ت
ت
ش
پ
ش
38
7
14
17
33
49
-16
35
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
هفته 1
21 مرداد 1401
- 23:15
پارما
2 2
باری
22 مرداد 1401
- 23:15
پالرمو
2 0
پروجا
22 مرداد 1401
- 23:15
کومو
1 1
کالیاری
22 مرداد 1401
- 23:15
چیتادلا
4 3
پیزا
23 مرداد 1401
- 23:15
ونتزیا
1 2
جنوا
23 مرداد 1401
- 23:15
اسپال
1 3
رجینا
23 مرداد 1401
- 23:15
مودنا
0 1
فروزینونه
23 مرداد 1401
- 23:15
برشا
2 0
سودتیرول
23 مرداد 1401
- 23:15
بنونتو
0 1
نوو کاسنزا
23 مرداد 1401
- 23:15
آسکولی
2 1
ترنانا
هفته 2
28 مرداد 1401
- 23:15
باری
1 1
پالرمو
29 مرداد 1401
- 23:15
پروجا
0 0
پارما
29 مرداد 1401
- 23:15
جنوا
0 0
بنونتو
29 مرداد 1401
- 23:15
آسکولی
1 1
اسپال
30 مرداد 1401
- 23:15
ترنانا
1 0
رجینا
30 مرداد 1401
- 23:15
سودتیرول
1 2
ونتزیا
30 مرداد 1401
- 23:15
پیزا
2 2
کومو
30 مرداد 1401
- 23:15
فروزینونه
3 0
برشا
30 مرداد 1401
- 23:15
نوو کاسنزا
2 1
مودنا
30 مرداد 1401
- 23:15
کالیاری
2 1
چیتادلا
هفته 3
5 شهریور 1401
- 23:15
اسپال
1 0
کالیاری
5 شهریور 1401
- 23:15
پالرمو
2 3
آسکولی
5 شهریور 1401
- 23:15
مودنا
4 1
ترنانا
6 شهریور 1401
- 23:15
رجینا
4 0
سودتیرول
6 شهریور 1401
- 23:15
پیزا
0 1
جنوا
6 شهریور 1401
- 23:15
پروجا
1 3
باری
6 شهریور 1401
- 23:15
پارما
1 0
نوو کاسنزا
6 شهریور 1401
- 23:15
چیتادلا
1 1
ونتزیا
6 شهریور 1401
- 23:15
بنونتو
2 1
فروزینونه
7 شهریور 1401
- 23:15
کومو
0 1
برشا
هفته 4
11 شهریور 1401
- 23:00
کالیاری
1 0
مودنا
12 شهریور 1401
- 16:30
ونتزیا
0 2
بنونتو
12 شهریور 1401
- 16:30
ترنانا
1 1
نوو کاسنزا
12 شهریور 1401
- 16:30
رجینا
3 0
پالرمو
12 شهریور 1401
- 16:30
فروزینونه
2 0
کومو
12 شهریور 1401
- 16:30
برشا
2 1
پروجا
12 شهریور 1401
- 16:30
باری
2 2
اسپال
12 شهریور 1401
- 16:30
آسکولی
0 0
چیتادلا
12 شهریور 1401
- 18:45
جنوا
3 3
پارما
13 شهریور 1401
- 18:45
سودتیرول
2 1
پیزا
هفته 5
18 شهریور 1401
- 23:00
پالرمو
1 0
جنوا
19 شهریور 1401
- 16:30
پیزا
0 1
رجینا
19 شهریور 1401
- 16:30
پارما
2 3
ترنانا
19 شهریور 1401
- 16:30
مودنا
1 3
برشا
19 شهریور 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
0 1
باری
19 شهریور 1401
- 16:30
کومو
0 2
سودتیرول
19 شهریور 1401
- 16:30
چیتادلا
1 0
فروزینونه
19 شهریور 1401
- 16:30
بنونتو
0 2
کالیاری
19 شهریور 1401
- 18:45
پروجا
1 0
آسکولی
20 شهریور 1401
- 18:45
اسپال
2 0
ونتزیا
هفته 6
25 شهریور 1401
- 23:00
برشا
1 0
بنونتو
26 شهریور 1401
- 16:30
ونتزیا
1 1
پیزا
26 شهریور 1401
- 16:30
سودتیرول
1 1
نوو کاسنزا
26 شهریور 1401
- 16:30
رجینا
3 0
چیتادلا
26 شهریور 1401
- 16:30
فروزینونه
1 0
پالرمو
26 شهریور 1401
- 16:30
کومو
3 3
اسپال
26 شهریور 1401
- 16:30
کالیاری
0 1
باری
26 شهریور 1401
- 16:30
آسکولی
1 3
پارما
26 شهریور 1401
- 18:45
جنوا
1 0
مودنا
27 شهریور 1401
- 18:45
ترنانا
1 0
پروجا
هفته 7
8 مهر 1401
- 22:00
نوو کاسنزا
3 1
کومو
9 مهر 1401
- 15:30
اسپال
0 2
جنوا
9 مهر 1401
- 15:30
پارما
2 1
فروزینونه
9 مهر 1401
- 15:30
پالرمو
0 1
سودتیرول
9 مهر 1401
- 15:30
مودنا
1 0
رجینا
9 مهر 1401
- 15:30
چیتادلا
0 2
ترنانا
9 مهر 1401
- 15:30
کالیاری
1 4
ونتزیا
9 مهر 1401
- 15:30
باری
6 2
برشا
9 مهر 1401
- 17:45
پروجا
1 3
پیزا
10 مهر 1401
- 17:45
بنونتو
1 1
آسکولی
هفته 8
15 مهر 1401
- 22:00
جنوا
0 0
کالیاری
16 مهر 1401
- 15:30
ونتزیا
1 2
باری
16 مهر 1401
- 15:30
ترنانا
3 0
پالرمو
16 مهر 1401
- 15:30
پیزا
0 0
پارما
16 مهر 1401
- 15:30
برشا
1 1
چیتادلا
16 مهر 1401
- 15:30
آسکولی
1 2
مودنا
16 مهر 1401
- 17:45
رجینا
3 0
نوو کاسنزا
16 مهر 1401
- 17:45
فروزینونه
2 0
اسپال
17 مهر 1401
- 17:45
سودتیرول
1 1
بنونتو
17 مهر 1401
- 17:45
کومو
1 0
پروجا
هفته 9
22 مهر 1401
- 22:00
ونتزیا
1 3
فروزینونه
23 مهر 1401
- 15:30
پارما
2 0
رجینا
23 مهر 1401
- 15:30
پالرمو
3 3
پیزا
23 مهر 1401
- 15:30
مودنا
5 1
کومو
23 مهر 1401
- 15:30
نوو کاسنزا
1 2
جنوا
23 مهر 1401
- 15:30
چیتادلا
0 0
اسپال
23 مهر 1401
- 15:30
کالیاری
2 1
برشا
23 مهر 1401
- 15:30
بنونتو
2 3
ترنانا
23 مهر 1401
- 17:45
باری
0 2
آسکولی
24 مهر 1401
- 17:45
پروجا
1 2
سودتیرول
هفته 10
30 مهر 1401
- 15:30
سودتیرول
1 0
پارما
30 مهر 1401
- 15:30
اسپال
5 0
نوو کاسنزا
30 مهر 1401
- 15:30
رجینا
2 3
پروجا
30 مهر 1401
- 15:30
فروزینونه
1 0
باری
30 مهر 1401
- 15:30
کومو
2 1
بنونتو
30 مهر 1401
- 15:30
برشا
1 1
ونتزیا
30 مهر 1401
- 17:45
ترنانا
1 2
جنوا
1 آبان 1401
- 17:45
پیزا
4 2
مودنا
1 آبان 1401
- 17:45
پالرمو
0 0
چیتادلا
2 آبان 1401
- 22:00
آسکولی
2 1
کالیاری
هفته 11
6 آبان 1401
- 22:00
باری
0 0
ترنانا
7 آبان 1401
- 15:30
ونتزیا
0 2
آسکولی
7 آبان 1401
- 15:30
اسپال
1 1
سودتیرول
7 آبان 1401
- 15:30
پارما
1 0
کومو
7 آبان 1401
- 15:30
مودنا
0 2
پالرمو
7 آبان 1401
- 15:30
نوو کاسنزا
1 2
فروزینونه
7 آبان 1401
- 15:30
کالیاری
1 1
رجینا
7 آبان 1401
- 15:30
بنونتو
0 0
پیزا
7 آبان 1401
- 17:45
جنوا
1 1
برشا
8 آبان 1401
- 18:45
پروجا
0 2
چیتادلا
هفته 12
14 آبان 1401
- 16:30
ترنانا
0 0
اسپال
14 آبان 1401
- 16:30
سودتیرول
2 2
کالیاری
14 آبان 1401
- 16:30
پیزا
3 1
نوو کاسنزا
14 آبان 1401
- 16:30
چیتادلا
0 0
مودنا
14 آبان 1401
- 16:30
برشا
1 1
آسکولی
14 آبان 1401
- 16:30
بنونتو
1 1
باری
14 آبان 1401
- 18:45
پالرمو
1 0
پارما
14 آبان 1401
- 18:45
فروزینونه
1 0
پروجا
15 آبان 1401
- 18:45
کومو
1 0
ونتزیا
16 آبان 1401
- 23:00
رجینا
2 1
جنوا
هفته 13
20 آبان 1401
- 23:00
آسکولی
0 1
فروزینونه
21 آبان 1401
- 16:30
ونتزیا
1 2
رجینا
21 آبان 1401
- 16:30
اسپال
1 2
بنونتو
21 آبان 1401
- 16:30
پارما
3 1
چیتادلا
21 آبان 1401
- 16:30
مودنا
1 1
پروجا
21 آبان 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
3 2
پالرمو
21 آبان 1401
- 16:30
کالیاری
1 1
پیزا
21 آبان 1401
- 16:30
باری
2 2
سودتیرول
21 آبان 1401
- 18:45
ترنانا
0 0
برشا
22 آبان 1401
- 18:45
جنوا
1 1
کومو
هفته 14
5 آذر 1401
- 17:30
پارما
1 2
مودنا
5 آذر 1401
- 20:30
پیزا
3 1
ترنانا
6 آذر 1401
- 15:00
رجینا
2 2
بنونتو
6 آذر 1401
- 17:30
سودتیرول
2 2
آسکولی
6 آذر 1401
- 17:30
پروجا
1 0
جنوا
6 آذر 1401
- 17:30
فروزینونه
2 2
کالیاری
6 آذر 1401
- 17:30
کومو
1 1
باری
6 آذر 1401
- 17:30
چیتادلا
1 1
نوو کاسنزا
6 آذر 1401
- 17:30
برشا
2 0
اسپال
6 آذر 1401
- 20:30
پالرمو
0 1
ونتزیا
هفته 15
12 آذر 1401
- 16:30
ونتزیا
2 1
ترنانا
12 آذر 1401
- 20:30
کالیاری
1 1
پارما
13 آذر 1401
- 15:00
اسپال
2 3
مودنا
13 آذر 1401
- 17:30
سودتیرول
1 1
فروزینونه
13 آذر 1401
- 17:30
جنوا
0 1
چیتادلا
13 آذر 1401
- 17:30
نوو کاسنزا
0 0
پروجا
13 آذر 1401
- 17:30
برشا
0 2
رجینا
13 آذر 1401
- 17:30
باری
0 0
پیزا
13 آذر 1401
- 17:30
آسکولی
3 3
کومو
13 آذر 1401
- 20:30
بنونتو
0 1
پالرمو
هفته 16
16 آذر 1401
- 23:00
ترنانا
1 0
کالیاری
17 آذر 1401
- 15:00
پارما
0 1
بنونتو
17 آذر 1401
- 17:30
رجینا
0 3
فروزینونه
17 آذر 1401
- 17:30
پروجا
0 0
اسپال
17 آذر 1401
- 17:30
مودنا
2 2
ونتزیا
17 آذر 1401
- 17:30
جنوا
2 0
سودتیرول
17 آذر 1401
- 17:30
نوو کاسنزا
1 1
برشا
17 آذر 1401
- 17:30
چیتادلا
0 3
باری
17 آذر 1401
- 20:30
پیزا
2 0
آسکولی
17 آذر 1401
- 23:00
پالرمو
0 0
کومو
هفته 17
20 آذر 1401
- 15:00
کالیاری
3 2
پروجا
20 آذر 1401
- 17:30
ونتزیا
2 0
نوو کاسنزا
20 آذر 1401
- 17:30
سودتیرول
0 0
ترنانا
20 آذر 1401
- 17:30
اسپال
1 1
پالرمو
20 آذر 1401
- 17:30
کومو
0 1
رجینا
20 آذر 1401
- 17:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
20 آذر 1401
- 17:30
آسکولی
0 0
جنوا
20 آذر 1401
- 20:30
باری
4 1
مودنا
20 آذر 1401
- 23:00
فروزینونه
0 0
پیزا
21 آذر 1401
- 23:00
برشا
0 2
پارما
هفته 18
26 آذر 1401
- 20:30
پیزا
3 0
برشا
26 آذر 1401
- 23:00
رجینا
0 0
باری
27 آذر 1401
- 16:30
ترنانا
0 3
کومو
27 آذر 1401
- 16:30
پارما
0 1
اسپال
27 آذر 1401
- 16:30
مودنا
1 1
بنونتو
27 آذر 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
1 3
آسکولی
27 آذر 1401
- 16:30
چیتادلا
0 2
سودتیرول
27 آذر 1401
- 21:15
پالرمو
2 1
کالیاری
27 آذر 1401
- 23:15
جنوا
1 0
فروزینونه
28 آذر 1401
- 23:00
پروجا
2 1
ونتزیا
هفته 19
5 دی 1401
- 15:00
برشا
1 1
پالرمو
5 دی 1401
- 17:30
ونتزیا
2 2
پارما
5 دی 1401
- 17:30
سودتیرول
0 2
مودنا
5 دی 1401
- 17:30
اسپال
0 1
پیزا
5 دی 1401
- 17:30
کومو
2 0
چیتادلا
5 دی 1401
- 17:30
کالیاری
2 0
نوو کاسنزا
5 دی 1401
- 17:30
بنونتو
0 2
پروجا
5 دی 1401
- 17:30
آسکولی
0 1
رجینا
5 دی 1401
- 20:30
فروزینونه
3 0
ترنانا
5 دی 1401
- 23:00
باری
1 2
جنوا
هفته 20
24 دی 1401
- 16:30
رجینا
0 1
اسپال
24 دی 1401
- 16:30
پیزا
1 2
چیتادلا
24 دی 1401
- 16:30
پروجا
3 3
پالرمو
24 دی 1401
- 16:30
کالیاری
2 0
کومو
24 دی 1401
- 16:30
باری
4 0
پارما
24 دی 1401
- 18:45
فروزینونه
2 1
مودنا
25 دی 1401
- 16:30
سودتیرول
1 0
برشا
25 دی 1401
- 18:45
ترنانا
1 0
آسکولی
25 دی 1401
- 18:45
نوو کاسنزا
1 1
بنونتو
26 دی 1401
- 21:15
جنوا
1 0
ونتزیا
هفته 21
30 دی 1401
- 23:00
پالرمو
1 0
باری
1 بهمن 1401
- 16:30
ونتزیا
0 1
سودتیرول
1 بهمن 1401
- 16:30
اسپال
1 1
آسکولی
1 بهمن 1401
- 16:30
رجینا
2 1
ترنانا
1 بهمن 1401
- 16:30
پارما
2 0
پروجا
1 بهمن 1401
- 16:30
مودنا
2 0
نوو کاسنزا
1 بهمن 1401
- 16:30
کومو
2 2
پیزا
1 بهمن 1401
- 16:30
بنونتو
1 2
جنوا
1 بهمن 1401
- 18:45
چیتادلا
0 0
کالیاری
2 بهمن 1401
- 18:45
برشا
1 3
فروزینونه
هفته 22
7 بهمن 1401
- 23:00
کالیاری
2 1
اسپال
8 بهمن 1401
- 16:30
ونتزیا
1 1
چیتادلا
8 بهمن 1401
- 16:30
ترنانا
2 1
مودنا
8 بهمن 1401
- 16:30
سودتیرول
2 1
رجینا
8 بهمن 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
1 0
پارما
8 بهمن 1401
- 16:30
برشا
0 1
کومو
8 بهمن 1401
- 16:30
باری
0 2
پروجا
8 بهمن 1401
- 18:45
جنوا
0 0
پیزا
9 بهمن 1401
- 16:30
آسکولی
1 2
پالرمو
9 بهمن 1401
- 18:45
فروزینونه
1 0
بنونتو
هفته 23
14 بهمن 1401
- 23:00
مودنا
2 0
کالیاری
15 بهمن 1401
- 16:30
اسپال
3 4
باری
15 بهمن 1401
- 16:30
پیزا
0 1
سودتیرول
15 بهمن 1401
- 16:30
پروجا
4 0
برشا
15 بهمن 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
0 0
ترنانا
15 بهمن 1401
- 16:30
چیتادلا
3 0
آسکولی
15 بهمن 1401
- 16:30
بنونتو
1 2
ونتزیا
15 بهمن 1401
- 18:45
کومو
0 2
فروزینونه
16 بهمن 1401
- 18:45
پارما
2 0
جنوا
16 بهمن 1401
- 18:45
پالرمو
2 1
رجینا
هفته 24
21 بهمن 1401
- 23:00
جنوا
2 0
پالرمو
22 بهمن 1401
- 16:30
ونتزیا
2 1
اسپال
22 بهمن 1401
- 16:30
سودتیرول
1 1
کومو
22 بهمن 1401
- 16:30
رجینا
0 2
پیزا
22 بهمن 1401
- 16:30
فروزینونه
3 0
چیتادلا
22 بهمن 1401
- 16:30
کالیاری
1 0
بنونتو
22 بهمن 1401
- 16:30
برشا
0 1
مودنا
22 بهمن 1401
- 18:45
ترنانا
1 1
پارما
22 بهمن 1401
- 18:45
آسکولی
1 0
پروجا
23 بهمن 1401
- 18:45
باری
2 1
نوو کاسنزا
هفته 25
28 بهمن 1401
- 23:00
پیزا
1 1
ونتزیا
29 بهمن 1401
- 16:30
اسپال
1 1
کومو
29 بهمن 1401
- 16:30
پارما
0 1
آسکولی
29 بهمن 1401
- 16:30
پالرمو
1 1
فروزینونه
29 بهمن 1401
- 16:30
نوو کاسنزا
0 0
سودتیرول