لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲
حذفی
فینال
منچستر سیتی
- : -
اینترمیلان
<
>

رقابتها

آسیا
competition logo
لیگ قهرمانان آسیا
2020-2021
آفریقا
competition logo
انتخابی جام ملتهای آفریقا
2022-2023
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
دی اف بی پوکال
2016-2017
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
آمریکای جنوبی
competition logo
کوپا آمریکا
2018-2019
competition logo
کوپا آمریکا
2020-2021
اروپا
competition logo
انتخابی جام ملتهای اروپا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2020-2021
سوپرکاپ اروپا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
لالیگا اسپانیا
2015-2016
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2019-2020,2020-2021
competition logo
جام باشگاههای جهان
2020-2021
competition logo
جام باشگاههای جهان
2022-2023
competition logo
جام جهانی
2022-2023
دوستانه ملی
2019-2020,2018-2019,2017-2018,2016-2017,2015-2016,2020-2021,2021-2022
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
دوستانه ملی
2022-2023
competition logo
فوتبال المپیک
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
competition logo
مقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آسیا
2019-2020
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – اروپا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – کونکاکاف
2020-2021
competition logo
یورو
2020-2021
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023

آخرین نتایج پریمیرلیگ انگلستان

7 خرداد 1402 19:00
ساوتهمپتون
4
4
لیورپول
7 خرداد 1402 19:00
منچستر یونایتد
2
1
فولهام
7 خرداد 1402 19:00
لستر
2
1
وستهام
7 خرداد 1402 19:00
لیدز
1
4
تاتنهام
7 خرداد 1402 19:00
اورتون
1
0
بورنموث
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
38
28
5
5
94
33
61
89
2
آرسنال
پ پ ش ش پ
38
26
6
6
88
43
45
84
3
38
23
6
9
58
43
15
75
4
نیوکاسل
ش م پ م م
38
19
14
5
68
33
35
71
5
لیورپول
پ پ پ م م
38
19
10
9
75
47
28
67
6
برایتون
پ ش پ م ش
38
18
8
12
72
53
19
62
7
استون ویلا
ش ش پ م پ
38
18
7
13
51
46
5
61
8
تاتنهام
ش پ ش ش پ
38
18
6
14
70
63
7
60
9
برنتفورد
پ ش پ پ پ
38
15
14
9
58
46
12
59
10
فولهام
ش پ پ م ش
38
15
7
16
55
53
2
52

آخرین نتایج سری آ ایتالیا

14 خرداد 1402 22:30
اودینزه
0
1
یوونتوس
14 خرداد 1402 22:30
آث میلان
3
1
هلاس ورونا
14 خرداد 1402 22:30
لچه
2
3
بولونیا
14 خرداد 1402 22:30
آ اس رم
2
1
اسپتزیا
14 خرداد 1402 22:30
آتالانتا
5
2
مونتزا
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ناپولی
پ ش پ م پ
38
28
6
4
77
28
49
90
2
لاتزیو
ش م پ پ پ
38
22
8
8
60
30
30
74
3
اینترمیلان
پ پ ش پ پ
38
23
3
12
71
42
29
72
4
آث میلان
پ ش پ پ پ
38
20
10
8
64
43
21
70
5
آتالانتا
ش ش پ ش پ
38
19
7
12
66
48
18
64
6
آ اس رم
ش م م ش پ
38
18
9
11
50
38
12
63
7
یوونتوس
پ پ ش ش پ
38
22
6
10
56
33
23
62
8
فیورنتینا
ش پ م پ پ
38
15
11
12
53
43
10
56
9
بولونیا
م م پ م پ
38
14
12
12
53
49
4
54
10
تورینو
م پ م پ ش
38
14
11
13
42
41
1
53

آخرین نتایج بوندس لیگا آلمان

6 خرداد 1402 17:00
بوروسیا دورتموند
2
2
ماینز
6 خرداد 1402 17:00
لایپزیگ
4
2
شالکه
6 خرداد 1402 17:00
یونیون برلین
1
0
وردربرمن
6 خرداد 1402 17:00
کلن
1
2
بایرن مونیخ
6 خرداد 1402 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
آگزبورگ
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
34
21
8
5
92
38
54
71
2
34
22
5
7
83
44
39
71
3
لایپزیگ
پ پ پ پ پ
34
20
6
8
64
41
23
66
4
34
18
8
8
51
38
13
62
5
فرایبورگ
پ ش ش پ ش
34
17
8
9
51
44
7
59
6
34
14
8
12
57
49
8
50
7
34
13
11
10
58
52
6
50
8
ولفسبورگ
پ ش پ ش ش
34
13
10
11
57
48
9
49
9
ماینز
ش ش ش ش م
34
12
10
12
54
55
-1
46
10
34
11
10
13
52
55
-3
43

آخرین نتایج لالیگا اسپانیا

14 خرداد 1402 22:30
اسپانیول
3
3
آلمریا
14 خرداد 1402 22:30
الچه
1
1
کادیز
14 خرداد 1402 22:30
وایادولید
0
0
ختافه
14 خرداد 1402 22:30
سلتاویگو
2
1
بارسلونا
14 خرداد 1402 22:30
رئال بتیس
1
1
والنسیا
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بارسلونا
پ ش ش پ ش
38
28
4
6
70
20
50
88
2
38
24
6
8
75
36
39
78
3
38
23
8
7
70
33
37
77
4
38
21
8
9
51
35
16
71
5
ویارئال
پ پ پ ش م
38
19
7
12
59
40
19
64
6
رئال بتیس
پ م ش پ م
38
17
9
12
46
41
5
60
7
اوساسونا
پ ش پ ش پ
38
15
8
15
37
42
-5
53
8
38
14
9
15
47
43
4
51
9
مایورکا
پ ش پ ش پ
38
14
8
16
37
43
-6
50
10
خیرونا
م ش م ش ش
38
13
10
15
58
55
3
49

لیگ 1 فرانسه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
38
27
4
7
85
2
38
25
9
4
84
3
38
22
7
9
73
4
38
21
5
12
68
5
38
19
10
9
67

پریمیرا لیگ پرتغال

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
34
28
3
3
87
2
34
27
4
3
85
3
34
25
3
6
78
4
34
23
5
6
74
5
34
15
9
10
54

اردیویسه هلند

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
34
25
7
2
82
2
34
23
6
5
75
3
34
20
9
5
69
4
34
20
7
7
67
5
34
18
10
6
64

پرولیگ بلژیک

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
34
23
6
5
75
2
34
23
6
5
75
3
34
22
6
6
72
4
34
16
11
7
59
5
34
16
8
10
56

پریمیرلیگ روسیه

سوپرلیگ ترکیه

سری آ برزیل

چمپیونشیپ انگلستان

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
46
29
14
3
101
2
46
28
7
11
91
3
46
21
17
8
80
4
46
22
9
15
75
5
46
18
16
12
70

سری بی ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
38
24
8
6
80
2
38
21
11
6
74
3
38
17
14
7
65
4
38
17
10
11
61
5
38
15
15
8
60

لالیگا 2 اسپانیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
42
22
9
11
75
2
42
18
18
6
72
3
42
18
18
6
72
4
42
19
14
9
71
5
42
19
14
9
71

بوندسلیگا 2 آلمان

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
34
19
10
5
67
2
34
20
7
7
67
3
34
20
6
8
66
4
34
17
7
10
58
5
34
16
10
8
58

لیگ 2 فرانسه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
36
18
15
3
69
2
36
19
12
5
69
3
36
17
8
11
59
4
36
16
10
10
58
5
36
15
10
11
55
P