رقابتهای باشگاهی و ملی

آسیا
competition logo
لیگ قهرمانان آسیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
آلمان
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
بوندس لیگا ۲ آلمان
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
بوندس لیگا آلمان
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
دی اف بی پوکال
۲۰۱۹-۲۰۲۰
دی اف بی پوکال
۲۰۱۷-۲۰۱۸
دی اف بی پوکال
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
دی اف بی پوکال
۲۰۲۰-۲۰۲۱
دی اف بی پوکال
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
دی اف بی پوکال
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سوپرکاپ آلمان
۲۰۲۰-۲۰۲۱
سوپرکاپ آلمان
۲۰۲۱-۲۰۲۲
آمریکای جنوبی
competition logo
کوپا آمریکا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
کوپا آمریکا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
سوپرکاپ اروپا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
لیگ اروپا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
یورو
۲۰۲۰-۲۰۲۱
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لالیگا ۲ اسپانیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
لالیگا اسپانیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
لالیگا اسپانیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
لالیگا اسپانیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
لالیگا اسپانیا
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
لالیگا اسپانیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
لالیگا اسپانیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لالیگا اسپانیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
کوپا دل ری
۲۰۲۱-۲۰۲۲
کوپا دل ری
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
کوپا دل ری
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
کوپا دل ری
۲۰۲۰-۲۰۲۱
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
۲۰۲۱-۲۰۲۲
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۱۵-۲۰۱۶
سری آ ایتالیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سری آ ایتالیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سری بی ایتالیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۲۱-۲۰۲۲
کوپا ایتالیا
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
کوپا ایتالیا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
ایران
competition logo
ایران
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
ایران
۲۰۲۰-۲۰۲۱
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سری آ برزیل
۲۰۲۰-۲۰۲۱
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
۲۰۱۵-۲۰۱۶
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
۲۰۱۹-۲۰۲۰,۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
جام باشگاههای جهان
۲۰۲۰-۲۰۲۱
دوستانه ملی
۲۰۱۹-۲۰۲۰,۲۰۱۸-۲۰۱۹,۲۰۱۷-۲۰۱۸,۲۰۱۶-۲۰۱۷,۲۰۱۵-۲۰۱۶,۲۰۲۰-۲۰۲۱,۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
دوستانه ملی
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
فوتبال المپیک
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
مقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آسیا
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
مقدماتی جام جهانی – اروپا
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
مقدماتی جام جهانی – کونکاکاف
۲۰۲۰-۲۰۲۱
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
لیگ ۱ فرانسه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۱۵-۲۰۱۶
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
لیگ ۲ فرانسه
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
کاپ فرانسه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
۲۰۱۶-۲۰۱۷
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
اردیویسه هلند
۲۰۱۵-۲۰۱۶
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
تاسا د پرتغال
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۱۸-۲۰۱۹
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۱۹-۲۰۲۰
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۲۰-۲۰۲۱
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۲۱-۲۰۲۲
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۱۷-۲۰۱۸
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۱۶-۲۰۱۷
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
۲۰۱۵-۲۰۱۶

آخرین نتایج پریمیرلیگ انگلستان

۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۳۰
آرسنال
۵
۱
اورتون
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۳۰
برنتفورد
۱
۲
لیدز
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۳۰
برایتون
۳
۱
وستهام
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۳۰
برنلی
۱
۲
نیوکاسل
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۳۰
چلسی
۲
۱
واتفورد
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
۲۹
۶
۳
۹۹
۲۶
۷۳
۹۳
۲
لیورپول
پ م پ پ پ
۲۸
۸
۲
۹۴
۲۶
۶۸
۹۲
۳
چلسی
ش م پ م پ
۲۱
۱۱
۶
۷۶
۳۳
۴۳
۷۴
۴
تاتنهام
پ م پ پ پ
۲۲
۵
۱۱
۶۹
۴۰
۲۹
۷۱
۵
آرسنال
پ پ ش ش پ
۲۲
۳
۱۳
۶۱
۴۸
۱۳
۶۹
۶
۱۶
۱۰
۱۲
۵۷
۵۷
۰
۵۸
۷
وستهام
ش ش پ م ش
۱۶
۸
۱۴
۶۰
۵۱
۹
۵۶
۸
لستر
ش پ پ م پ
۱۴
۱۰
۱۴
۶۲
۵۹
۳
۵۲
۹
برایتون
م پ پ م پ
۱۲
۱۵
۱۱
۴۲
۴۴
۵۱
۱۰
ولوز
ش م ش م ش
۱۵
۶
۱۷
۳۸
۴۳
۵۱

آخرین نتایج سری آ ایتالیا

۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰
سالرنیتانا
۰
۴
اودینزه
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰
ونتزیا
۰
۰
کالیاری
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۳۰
اینترمیلان
۳
۰
سمپدوریا
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۳۰
ساسولو
۰
۳
آث میلان
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰
اسپتزیا
۰
۳
ناپولی
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
آث میلان
پ پ پ پ پ
۲۶
۸
۴
۶۹
۳۱
۳۸
۸۶
۲
اینترمیلان
ش پ پ پ پ
۲۵
۹
۴
۸۴
۳۲
۵۲
۸۴
۳
ناپولی
ش پ پ پ پ
۲۴
۷
۷
۷۴
۳۱
۴۳
۷۹
۴
یوونتوس
پ پ ش م ش
۲۰
۱۰
۸
۵۷
۳۷
۲۰
۷۰
۵
لاتزیو
ش پ پ م م
۱۸
۱۰
۱۰
۷۷
۵۸
۱۹
۶۴
۶
آ اس رم
ش م ش م پ
۱۸
۹
۱۱
۵۹
۴۳
۱۶
۶۳
۷
فیورنتینا
ش ش پ ش پ
۱۹
۵
۱۴
۵۹
۵۱
۸
۶۲
۸
آتالانتا
م م پ ش ش
۱۶
۱۱
۱۱
۶۵
۴۸
۱۷
۵۹
۹
هلاس ورونا
م پ ش ش م
۱۴
۱۱
۱۳
۶۵
۵۹
۶
۵۳
۱۰
تورینو
م پ ش پ ش
۱۳
۱۱
۱۴
۴۶
۴۱
۵
۵۰

آخرین نتایج بوندس لیگا آلمان

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۰
بوروسیا دورتموند
۲
۱
هرتابرلین
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۰
ولفسبورگ
۲
۲
بایرن مونیخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۰
بایر لورکوزن
۲
۱
فرایبورگ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۰
یونیون برلین
۳
۲
بوخوم
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۰
بوروسیا مونشن گلادباخ
۵
۱
هوفنهایم
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
۲۴
۵
۵
۹۷
۳۷
۶۰
۷۷
۲
۲۲
۳
۹
۸۵
۵۲
۳۳
۶۹
۳
۱۹
۷
۸
۸۰
۴۷
۳۳
۶۴
۴
لایپزیگ
پ ش ش پ م
۱۷
۷
۱۰
۷۲
۳۷
۳۵
۵۸
۵
۱۶
۹
۹
۵۰
۴۴
۶
۵۷
۶
فرایبورگ
پ م پ ش ش
۱۵
۱۰
۹
۵۸
۴۶
۱۲
۵۵
۷
کلن
پ پ پ ش ش
۱۴
۱۰
۱۰
۵۲
۴۹
۳
۵۲
۸
ماینز
م ش پ پ م
۱۳
۷
۱۴
۵۰
۴۵
۵
۴۶
۹
هوفنهایم
م م ش ش ش
۱۳
۷
۱۴
۵۸
۶۰
۴۶
۱۰
۱۲
۹
۱۳
۵۴
۶۱
۴۵

آخرین نتایج لالیگا اسپانیا

۲ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۳۰
بارسلونا
۰
۲
ویارئال
۲ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۳۰
رئال سوسیداد
۱
۲
اتلتیکو مادرید
۲ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۳۰
سویا
۱
۰
اتلتیک بیلبائو
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۳۰
آلاوز
۰
۱
کادیز
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۳۰
گرانادا
۰
۰
اسپانیول
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
۲۶
۸
۴
۸۰
۳۱
۴۹
۸۶
۲
بارسلونا
پ پ پ م ش
۲۱
۱۰
۷
۶۸
۳۸
۳۰
۷۳
۳
۲۱
۸
۹
۶۵
۴۳
۲۲
۷۱
۴
سویا
م م م م پ
۱۸
۱۶
۴
۵۳
۳۰
۲۳
۷۰
۵
رئال بتیس
م ش پ پ م
۱۹
۸
۱۱
۶۲
۴۰
۲۲
۶۵
۶
۱۷
۱۱
۱۰
۴۰
۳۷
۳
۶۲
۷
ویارئال
ش م پ ش پ
۱۶
۱۱
۱۱
۶۳
۳۷
۲۶
۵۹
۸
۱۴
۱۳
۱۱
۴۳
۳۶
۷
۵۵
۹
والنسیا
م م ش م پ
۱۱
۱۵
۱۲
۴۸
۵۳
۴۸
۱۰
اوساسونا
م م م ش ش
۱۲
۱۱
۱۵
۳۷
۵۱
-۱۴
۴۷

لیگ ۱ فرانسه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۲۶
۸
۴
۸۶
۲
۲۱
۸
۹
۷۱
۳
۲۰
۹
۹
۶۹
۴
۲۰
۷
۱۱
۶۷
۵
۲۰
۶
۱۲
۶۶

لیگ برتر ایران

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۱۹
۱۰
۱
۶۷
۲
۱۹
۸
۳
۶۵
۳
۱۶
۸
۶
۵۶
۴
۱۲
۹
۹
۴۵
۵
۱۳
۶
۱۱
۴۵

پریمیرا لیگ پرتغال

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۲۹
۴
۱
۹۱
۲
۲۷
۴
۳
۸۵
۳
۲۳
۵
۶
۷۴
۴
۱۹
۸
۷
۶۵
۵
۱۳
۱۲
۹
۵۱

اردیویسه هلند

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۲۶
۵
۳
۸۳
۲
۲۶
۳
۵
۸۱
۳
۲۲
۵
۷
۷۱
۴
۲۰
۸
۶
۶۸
۵
۱۸
۷
۹
۶۱

پرولیگ بلژیک

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۲۴
۵
۵
۷۷
۲
۲۱
۹
۴
۷۲
۳
۱۸
۱۰
۶
۶۴
۴
۱۹
۶
۹
۶۳
۵
۱۸
۸
۸
۶۲

پریمیرلیگ روسیه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۱۹
۸
۳
۶۵
۲
۱۷
۵
۸
۵۶
۳
۱۶
۵
۹
۵۳
۴
۱۵
۵
۱۰
۵۰
۵
۱۴
۸
۸
۵۰

سوپرلیگ ترکیه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
۱
۲۳
۱۲
۳
۸۱
۲
۲۱
۱۰
۷
۷۳
۳
۲۰
۸
۱۰
۶۸
۴
۱۹
۸
۱۱
۶۵
۵
۱۹
۷
۱۲
۶۴
P