سری بی ایتالیا

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stadio Mario Rigamonti ۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
برشا
1 1
پروجا
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پروجا
Stadio Giovanni Zini ۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
1 1
پسکارا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
پسکارا
Stadio Arechi ۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سالرنیتانا
0 0
پالرمو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
پالرمو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 0
اسپتزیا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1 1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1
1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1 1
کزنتزا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1
1
کزنتزا
Stadio Sandro Cabassi ۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
3 0
کروتونه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Sandro Cabassi
چیتادلا
3
0
کروتونه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4 2
Carpi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4
2
Carpi
Stadio Ciro Vigorito ۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
3 3
لچه
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
3
3
لچه
هفته 2
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2 2
کرمونزه
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2
2
کرمونزه
Stadio Sandro Cabassi ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Carpi
0 1
چیتادلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
چیتادلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1 0
وینتزیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1
0
وینتزیا
Stadio Alberto Picco ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اسپتزیا
3 2
برشا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
3
2
برشا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پسکارا
2 1
لیورنو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
لیورنو
Stadio Ezio Scida ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
4 1
فوجیا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
4
1
فوجیا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2 2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2
2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2 0
آسکولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2
0
آسکولی
هفته 3
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2 3
بنونتو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2
3
بنونتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
لچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
لچه
Stadio Mario Rigamonti ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 1
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 0
کزنتزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
0
کزنتزا
Stadio Giovanni Zini ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
2 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
اسپتزیا
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
3 0
پادوا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
0
پادوا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4
1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1 2
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1
2
پالرمو
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 1
کروتونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
1
کروتونه
هفته 4
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
4 0
سالرنیتانا
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
0
سالرنیتانا
Stadio Sandro Cabassi ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
برشا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
برشا
Stadio Ezio Scida ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کروتونه
1 2
هلاس ورونا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
2
هلاس ورونا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2 1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2
1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4 1
پروجا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4
1
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
1 0
فوجیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
0
فوجیا
Stadio Alberto Picco ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
1 0
چیتادلا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
چیتادلا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1 1
لیورنو
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1
1
لیورنو
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1 1
کرمونزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1
1
کرمونزه
هفته 5
Stadio Mario Rigamonti ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
برشا
2 1
پالرمو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
پالرمو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0 1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0
1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0 1
Carpi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0
1
Carpi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پسکارا
2 1
کروتونه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
کروتونه
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2 1
اسپتزیا
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2
1
اسپتزیا
Stadio Giovanni Zini ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کرمونزه
2 0
کزنتزا
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
کزنتزا
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2 1
پادوا
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2
1
پادوا
هفته 6
Stadio Ezio Scida ۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
2 2
برشا
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
2
برشا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1 1
چیتادلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1
1
چیتادلا
Stadio Arechi ۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
1 0
هلاس ورونا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
هلاس ورونا
Stadio Alberto Picco ۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
2 1
Carpi
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
Carpi
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 1
لیورنو
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
1
لیورنو
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0
0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1
1
پروجا
Stadio Ciro Vigorito ۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 3
فوجیا
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
3
فوجیا
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2 2
پسکارا
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2
2
پسکارا
هفته 7
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0 2
لچه
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0
2
لچه
Stadio Sandro Cabassi ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
کزنتزا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
کزنتزا
Stadio Giovanni Zini ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کرمونزه
0 0
سالرنیتانا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
سالرنیتانا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3 2
آسکولی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3
2
آسکولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
2 1
بنونتو
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
بنونتو
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1 0
وینتزیا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1
0
وینتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
برشا
4 1
پادوا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
4
1
پادوا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 0
کروتونه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
0
کروتونه
هفته 8
Stadio Alberto Picco ۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
اسپتزیا
1 3
پسکارا
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
3
پسکارا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2 0
فوجیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2
0
فوجیا
Stadio Ezio Scida ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کروتونه
2 1
پادوا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
پادوا
Stadio Arechi ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
2 1
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1 1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1
1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1 2
پالرمو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1
2
پالرمو
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 0
لیورنو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
لیورنو
هفته 9
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 1
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
1
وینتزیا
Stadio Ciro Vigorito ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بنونتو
2 1
کرمونزه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
کرمونزه
Stadio Mario Rigamonti ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 0
کزنتزا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
0
کزنتزا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2 2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2
2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0 0
اسپتزیا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0
0
اسپتزیا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
0 1
چیتادلا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
1
چیتادلا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2 1
پروجا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2
1
پروجا
Stadio Ezio Scida ۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
1 1
سالرنیتانا
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
سالرنیتانا
هفته 10
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 0
هلاس ورونا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
0
هلاس ورونا
Stadio Sandro Cabassi ۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Carpi
0 3
پالرمو
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
3
پالرمو
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1 1
فوجیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1
1
فوجیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1 1
پسکارا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1
1
پسکارا
Stadio Giovanni Zini ۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کرمونزه
0 1
وینتزیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
1
وینتزیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 2
پادوا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
2
پادوا
Stadio Arechi ۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سالرنیتانا
3 1
لیورنو
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
1
لیورنو
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1 0
کروتونه
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1
0
کروتونه
Stadio Alberto Picco ۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
3 1
بنونتو
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
3
1
بنونتو
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2 2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2
2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2 1
کزنتزا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2
1
کزنتزا
Stadio Ciro Vigorito ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
1 2
آسکولی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
2
آسکولی
Stadio Ezio Scida ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
Carpi
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
Carpi
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2 3
پروجا
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2
3
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
4 2
لچه
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
2
لچه
هفته 12
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
کروتونه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
کروتونه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2 3
پادوا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2
3
پادوا
Stadio Sandro Cabassi ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
2 2
بنونتو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
2
بنونتو
Stadio Giovanni Zini ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
لیورنو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
لیورنو
Stadio Arechi ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
1 0
اسپتزیا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
اسپتزیا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2 3
لچه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2
3
لچه
Stadio Mario Rigamonti ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
برشا
4 2
هلاس ورونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
4
2
هلاس ورونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 2
وینتزیا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
2
وینتزیا
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
پسکارا
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
پسکارا
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
پالرمو
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
پالرمو
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2 1
برشا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2
1
برشا
Stadio Ciro Vigorito ۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
2 1
پروجا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پسکارا
1 1
آسکولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
آسکولی
Stadio Alberto Picco ۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
0 0
فوجیا
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
فوجیا
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2 0
کرمونزه
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2
0
کرمونزه
Stadio Ezio Scida ۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 1
کزنتزا
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
1
کزنتزا
هفته 14
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0 0
بنونتو
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0
0
بنونتو
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2 1
پادوا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2
1
پادوا
Stadio Giovanni Zini ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
کروتونه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
کروتونه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3
1
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برشا
2 0
لیورنو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
لیورنو
Stadio Sandro Cabassi ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 1
لچه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
لچه
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
پسکارا
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
پسکارا
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1 1
وینتزیا
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1
1
وینتزیا
هفته 15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
2 0
Carpi
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
0
Carpi
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1 3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1
3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0 0
پروجا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0
0
پروجا
Stadio Alberto Picco ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
4 0
کزنتزا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
4
0
کزنتزا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
آسکولی
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
آسکولی
Stadio Giovanni Zini ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
0 0
چیتادلا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
چیتادلا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3 1
فوجیا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3
1
فوجیا
Stadio Ciro Vigorito ۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
0 1
هلاس ورونا
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
1
هلاس ورونا
Stadio Arechi ۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سالرنیتانا
1 3
برشا
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
3
برشا
هفته 16
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3 1
کرمونزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3
1
کرمونزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1 1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1
1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1 1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1
1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1 1
اسپتزیا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1
1
اسپتزیا
Stadio Sandro Cabassi ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
3 2
سالرنیتانا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
3
2
سالرنیتانا
Stadio Ezio Scida ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 0
بنونتو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
0
بنونتو
Stadio Mario Rigamonti ۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
برشا
2 1
لچه
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
لچه
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3 1
پسکارا
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3
1
پسکارا
هفته 17
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 1
برشا
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
1
برشا
Stadio Giovanni Zini ۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 2
Carpi
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
2
Carpi
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
هلاس ورونا
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
هلاس ورونا
Stadio Arechi ۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
سالرنیتانا
1 0
فوجیا
۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
فوجیا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0 1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0
1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2 2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2
2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3 2
پادوا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3
2
پادوا
Stadio Alberto Picco ۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
اسپتزیا
1 1
پالرمو
۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
پالرمو
Stadio Ciro Vigorito ۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
3 0
کروتونه
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
3
0
کروتونه
هفته 18
Stadio Mario Rigamonti ۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
برشا
3 2
کرمونزه
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
2
کرمونزه
Stadio Sandro Cabassi ۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1 4
لیورنو
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
4
لیورنو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
پسکارا
1 0
وینتزیا
۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
0
وینتزیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0 0
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Ezio Scida ۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 3
اسپتزیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
3
اسپتزیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0 1
بنونتو
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0
1
بنونتو
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
آسکولی
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
آسکولی
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 0
فوجیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
0
فوجیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4 0
چیتادلا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4
0
چیتادلا
هفته 19
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
فوجیا
2 2
هلاس ورونا
۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
2
هلاس ورونا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3 2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3
2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0 1
پالرمو
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0
1
پالرمو
Stadio Giovanni Zini ۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
4 0
پروجا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
4
0
پروجا
Stadio Arechi ۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
2 4
پسکارا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
4
پسکارا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 1
Carpi
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
1
Carpi
Stadio Ciro Vigorito ۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
بنونتو
1 1
برشا
۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
برشا
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1 1
پادوا
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1
1
پادوا
Stadio Alberto Picco ۱۰ دی ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1 1
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
لچه
هفته 20
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1 2
سالرنیتانا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1
2
سالرنیتانا
Stadio Sandro Cabassi ۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 2
فوجیا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
2
فوجیا
Stadio Ezio Scida ۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
0 0
چیتادلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
چیتادلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1 1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1
1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0 2
برشا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0
2
برشا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0 0
آسکولی
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0
0
آسکولی
Stadio Comunale Euganeo ۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
3 0
هلاس ورونا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Comunale Euganeo
پادوا
3
0
هلاس ورونا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
0 0
کرمونزه
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
0
کرمونزه
Stadio Alberto Picco ۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1 1
وینتزیا
۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
وینتزیا
هفته 21
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
0 2
کروتونه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
0
2
کروتونه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
0 3
پروجا
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
0
3
پروجا
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 1
Carpi
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
1
Carpi
Stadio Giovanni Zini ۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
2 0
پالرمو
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
پالرمو
Stadio Arechi ۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
سالرنیتانا
1 2
لچه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
2
لچه
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
پسکارا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
پسکارا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2 1
پادوا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2
1
پادوا
Stadio Mario Rigamonti ۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
برشا
4 4
اسپتزیا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
4
4
اسپتزیا
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
2 2
کزنتزا
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
2
2
کزنتزا
هفته 22
Stadio Sandro Cabassi ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1 1
هلاس ورونا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
هلاس ورونا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2 0
چیتادلا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2
0
چیتادلا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 0
سالرنیتانا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Alberto Picco ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
اسپتزیا
2 0
کرمونزه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
کرمونزه
Stadio Ciro Vigorito ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
بنونتو
3 0
وینتزیا
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
3
0
وینتزیا
Stadio Ezio Scida ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
لیورنو
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
لیورنو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
1 5
برشا
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
5
برشا
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0 0
فوجیا
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0
0
فوجیا
۳ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
لچه
7 0
آسکولی
۳ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
لچه
7
0
آسکولی
هفته 23
Stadio Arechi ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
سالرنیتانا
0 1
بنونتو
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
1
بنونتو
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0 1
اسپتزیا
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0
1
اسپتزیا
Stadio Giovanni Zini ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
0 0
پادوا
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
پادوا
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1 2
پالرمو
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1
2
پالرمو
Stadio Mario Rigamonti ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
برشا
3 1
Carpi
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
1
Carpi
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
1 1
پسکارا
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
1
1
پسکارا
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
2 0
کزنتزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
2
0
کزنتزا
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
کروتونه
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
کروتونه
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
وینتزیا
1 1
لچه
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
وینتزیا
1
1
لچه
هفته 24
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 00:30