سری بی ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
برشا
پ
ش
پ
ت
ش
36
18
13
5
69
42
27
67
2
لچه
پ
پ
پ
ش
پ
36
19
9
8
66
45
21
66
3
پالرمو
ت
ت
ت
پ
ت
36
16
15
5
57
38
19
63
4
بنونتو
پ
پ
ش
ت
پ
36
17
9
10
61
45
16
60
5
پسکارا
ت
ت
ت
ت
پ
36
14
13
9
50
46
4
55
6
هلاس ورونا
ش
ت
ش
ش
پ
36
13
13
10
49
46
3
52
7
اسپتزیا
ش
ت
ت
پ
ش
36
14
9
13
53
46
7
51
8
چیتادلا
ش
ت
ت
پ
ت
36
12
15
9
49
38
11
51
9
پروجا
ش
ت
ت
ش
پ
36
14
8
14
49
49
0
50
10
کرمونزه
پ
پ
پ
ت
ش
36
12
13
11
37
33
4
49
11
کزنتزا
ت
پ
ش
ت
پ
36
11
13
12
34
42
-8
46
12
کروتونه
ت
پ
پ
ش
پ
36
11
10
15
40
42
-2
43
13
آسکولی
پ
ت
ش
ش
ش
36
10
13
13
40
56
-16
43
14
فوجیا
ت
ش
پ
پ
ش
36
10
13
13
44
49
-5
43
15
لیورنو
ت
ت
پ
پ
ت
36
9
12
15
38
51
-13
39
16
ونتزیا
ش
ش
ت
ت
پ
36
8
14
14
35
46
-11
38
17
سالرنیتانا
ش
ش
ش
ش
ش
36
10
8
18
41
57
-16
38
18
پادوا
ت
ت
پ
ت
ت
36
5
16
15
36
49
-13
31
19
Carpi
ت
پ
ش
ش
ش
36
7
8
21
39
67
-28
29
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
هفته 1
2 شهریور 1397
- 23:30
برشا
1 1
پروجا
3 شهریور 1397
- 20:30
ونتزیا
1 0
اسپتزیا
3 شهریور 1397
- 20:30
سالرنیتانا
0 0
پالرمو
3 شهریور 1397
- 20:30
کرمونزه
1 1
پسکارا
4 شهریور 1397
- 20:30
هلاس ورونا
1 1
پادوا
4 شهریور 1397
- 23:30
فوجیا
4 2
Carpi
4 شهریور 1397
- 23:30
چیتادلا
3 0
کروتونه
4 شهریور 1397
- 23:30
آسکولی
1 1
کزنتزا
5 شهریور 1397
- 23:30
بنونتو
3 3
لچه
هفته 2
9 شهریور 1397
- 23:30
پالرمو
2 2
کرمونزه
10 شهریور 1397
- 20:30
اسپتزیا
3 2
برشا
10 شهریور 1397
- 20:30
پادوا
1 0
ونتزیا
10 شهریور 1397
- 20:30
کزنتزا
0 3
هلاس ورونا
10 شهریور 1397
- 20:30
Carpi
0 1
چیتادلا
11 شهریور 1397
- 20:30
پسکارا
2 1
لیورنو
11 شهریور 1397
- 23:30
پروجا
2 0
آسکولی
11 شهریور 1397
- 23:30
لچه
2 2
سالرنیتانا
11 شهریور 1397
- 23:30
کروتونه
4 1
فوجیا
هفته 3
23 شهریور 1397
- 23:30
ونتزیا
2 3
بنونتو
24 شهریور 1397
- 17:30
چیتادلا
2 0
کزنتزا
24 شهریور 1397
- 17:30
برشا
1 1
پسکارا
24 شهریور 1397
- 17:30
آسکولی
1 0
لچه
24 شهریور 1397
- 20:30
کرمونزه
2 0
اسپتزیا
25 شهریور 1397
- 17:30
هلاس ورونا
4 1
Carpi
25 شهریور 1397
- 17:30
سالرنیتانا
3 0
پادوا
25 شهریور 1397
- 23:30
فوجیا
1 2
پالرمو
26 شهریور 1397
- 23:30
لیورنو
0 1
کروتونه
هفته 4
30 شهریور 1397
- 23:30
بنونتو
4 0
سالرنیتانا
31 شهریور 1397
- 17:30
اسپتزیا
1 0
چیتادلا
31 شهریور 1397
- 17:30
پسکارا
1 0
فوجیا
31 شهریور 1397
- 17:30
پالرمو
4 1
پروجا
31 شهریور 1397
- 17:30
لچه
2 1
ونتزیا
31 شهریور 1397
- 17:30
کروتونه
1 2
هلاس ورونا
31 شهریور 1397
- 17:30
Carpi
1 1
برشا
31 شهریور 1397
- 20:30
کزنتزا
1 1
لیورنو
1 مهر 1397
- 23:30
پادوا
1 1
کرمونزه
هفته 5
3 مهر 1397
- 23:30
هلاس ورونا
2 1
اسپتزیا
3 مهر 1397
- 23:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
3 مهر 1397
- 23:30
پسکارا
2 1
کروتونه
3 مهر 1397
- 23:30
پروجا
0 1
Carpi
3 مهر 1397
- 23:30
لیورنو
0 3
لچه
3 مهر 1397
- 23:30
چیتادلا
0 1
بنونتو
3 مهر 1397
- 23:30
برشا
2 1
پالرمو
4 مهر 1397
- 21:30
کرمونزه
2 0
کزنتزا
4 مهر 1397
- 23:30
فوجیا
2 1
پادوا
هفته 6
6 مهر 1397
- 23:30
کروتونه
2 2
برشا
7 مهر 1397
- 17:30
اسپتزیا
2 1
Carpi
7 مهر 1397
- 17:30
سالرنیتانا
1 0
هلاس ورونا
7 مهر 1397
- 17:30
لچه
1 1
چیتادلا
7 مهر 1397
- 20:30
ونتزیا
1 1
لیورنو
8 مهر 1397
- 17:30
کزنتزا
1 1
پروجا
8 مهر 1397
- 17:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
8 مهر 1397
- 23:30
بنونتو
1 3
فوجیا
10 مهر 1397
- 20:00
پادوا
2 2
پسکارا
هفته 7
13 مهر 1397
- 23:30
هلاس ورونا
0 2
لچه
14 مهر 1397
- 17:30
پسکارا
2 1
بنونتو
14 مهر 1397
- 17:30
فوجیا
3 2
آسکولی
14 مهر 1397
- 17:30
کرمونزه
0 0
سالرنیتانا
14 مهر 1397
- 17:30
Carpi
1 1
کزنتزا
14 مهر 1397
- 20:30
پروجا
1 0
ونتزیا
15 مهر 1397
- 17:30
لیورنو
1 3
اسپتزیا
15 مهر 1397
- 17:30
برشا
4 1
پادوا
15 مهر 1397
- 23:30
پالرمو
1 0
کروتونه
هفته 8
27 مهر 1397
- 23:30
اسپتزیا
1 3
پسکارا
28 مهر 1397
- 17:30
کزنتزا
2 0
فوجیا
28 مهر 1397
- 17:30
چیتادلا
2 2
برشا
28 مهر 1397
- 17:30
آسکولی
1 0
Carpi
28 مهر 1397
- 20:30
کروتونه
2 1
پادوا
29 مهر 1397
- 17:30
ونتزیا
1 1
هلاس ورونا
29 مهر 1397
- 17:30
سالرنیتانا
2 1
پروجا
29 مهر 1397
- 23:30
لچه
1 2
پالرمو
30 مهر 1397
- 23:30
بنونتو
1 0
لیورنو
هفته 9
4 آبان 1397
- 23:30
پالرمو
1 1
ونتزیا
5 آبان 1397
- 17:30
پسکارا
0 1
چیتادلا
5 آبان 1397
- 17:30
پادوا
0 0
اسپتزیا
5 آبان 1397
- 17:30
لیورنو
1 0
آسکولی
5 آبان 1397
- 17:30
فوجیا
2 2
لچه
5 آبان 1397
- 17:30
برشا
1 0
کزنتزا
5 آبان 1397
- 17:30
بنونتو
2 1
کرمونزه
5 آبان 1397
- 20:30
هلاس ورونا
2 1
پروجا
7 آبان 1397
- 00:30
کروتونه
1 1
سالرنیتانا
هفته 10
9 آبان 1397
- 00:30
پروجا
3 2
پادوا
9 آبان 1397
- 00:30
کرمونزه
0 1
ونتزیا
9 آبان 1397
- 00:30
کزنتزا
1 1
پسکارا
9 آبان 1397
- 00:30
چیتادلا
1 1
فوجیا
9 آبان 1397
- 00:30
Carpi
0 3
پالرمو
9 آبان 1397
- 00:30
آسکولی
1 0
هلاس ورونا
9 آبان 1397
- 22:30
سالرنیتانا
3 1
لیورنو
10 آبان 1397
- 00:30
لچه
1 0
کروتونه
27 آبان 1397
- 18:30
اسپتزیا
3 1
بنونتو
هفته 11
12 آبان 1397
- 00:30
هلاس ورونا
1 1
کرمونزه
12 آبان 1397
- 18:30
پالرمو
2 1
کزنتزا
12 آبان 1397
- 18:30
پادوا
0 0
چیتادلا
12 آبان 1397
- 18:30
فوجیا
2 2
برشا
12 آبان 1397
- 21:30
بنونتو
1 2
آسکولی
13 آبان 1397
- 18:30
ونتزیا
1 0
سالرنیتانا
13 آبان 1397
- 18:30
کروتونه
1 1
Carpi
14 آبان 1397
- 00:30
لیورنو
2 3
پروجا
15 آبان 1397
- 00:30
پسکارا
4 2
لچه
هفته 12
19 آبان 1397
- 00:30
پروجا
2 1
کروتونه
19 آبان 1397
- 18:30
سالرنیتانا
1 0
اسپتزیا
19 آبان 1397
- 18:30
کرمونزه
1 0
لیورنو
19 آبان 1397
- 18:30
Carpi
2 2
بنونتو
19 آبان 1397
- 18:30
آسکولی
2 3
پادوا
19 آبان 1397
- 21:30
کزنتزا
2 3
لچه
20 آبان 1397
- 18:30
چیتادلا
3 2
ونتزیا
20 آبان 1397
- 18:30
برشا
4 2
هلاس ورونا
21 آبان 1397
- 00:30
پالرمو
3 0
پسکارا
هفته 13
3 آذر 1397
- 00:30
هلاس ورونا
1 1
پالرمو
3 آذر 1397
- 18:30
ونتزیا
2 1
برشا
3 آذر 1397
- 18:30
پادوا
0 1
Carpi
3 آذر 1397
- 18:30
لیورنو
0 0
چیتادلا
3 آذر 1397
- 21:30
بنونتو
2 1
پروجا
4 آذر 1397
- 18:30
اسپتزیا
0 0
فوجیا
4 آذر 1397
- 18:30
پسکارا
1 1
آسکولی
5 آذر 1397
- 00:30
لچه
2 0
کرمونزه
6 آذر 1397
- 00:30
کروتونه
0 1
کزنتزا
هفته 14
10 آذر 1397
- 00:30
پالرمو
0 0
بنونتو
10 آذر 1397
- 18:30
کرمونزه
1 0
کروتونه
10 آذر 1397
- 18:30
کزنتزا
2 1
پادوا
10 آذر 1397
- 18:30
چیتادلا
3 1
سالرنیتانا
10 آذر 1397
- 21:30
آسکولی
3 1
اسپتزیا
11 آذر 1397
- 18:30
Carpi
0 1
لچه
11 آذر 1397
- 18:30
برشا
2 0
لیورنو
12 آذر 1397
- 00:30
پروجا
2 1
پسکارا
13 آذر 1397
- 00:30
فوجیا
1 1
ونتزیا
هفته 15
17 آذر 1397
- 00:30
پسکارا
2 0
Carpi
17 آذر 1397
- 16:00
پادوا
1 3
پالرمو
17 آذر 1397
- 18:30
ونتزیا
1 0
آسکولی
17 آذر 1397
- 18:30
اسپتزیا
4 0
کزنتزا
17 آذر 1397
- 18:30
لچه
0 0
پروجا
18 آذر 1397
- 18:30
لیورنو
3 1
فوجیا
18 آذر 1397
- 18:30
کرمونزه
0 0
چیتادلا
19 آذر 1397
- 00:30
بنونتو
0 1
هلاس ورونا
20 آذر 1397
- 00:30
سالرنیتانا
1 3
برشا
هفته 16
24 آذر 1397
- 00:30
فوجیا
3 1
کرمونزه
24 آذر 1397
- 18:30
پروجا
1 1
اسپتزیا
24 آذر 1397
- 18:30
پالرمو
1 1
لیورنو
24 آذر 1397
- 18:30
آسکولی
1 1
چیتادلا
25 آذر 1397
- 18:30
کروتونه
1 1
ونتزیا
25 آذر 1397
- 18:30
Carpi
3 2
سالرنیتانا
25 آذر 1397
- 20:30
کزنتزا
0 0
بنونتو
26 آذر 1397
- 00:30
برشا
2 1
لچه
27 آذر 1397
- 00:30
هلاس ورونا
3 1
پسکارا
هفته 17
1 دی 1397
- 00:30
آسکولی
1 1
برشا
1 دی 1397
- 18:30
لیورنو
0 0
هلاس ورونا
1 دی 1397
- 18:30
کرمونزه
1 2
Carpi
2 دی 1397
- 16:00
سالرنیتانا
1 0
فوجیا
2 دی 1397
- 18:30
لچه
3 2
پادوا
2 دی 1397
- 18:30
چیتادلا
2 2
پروجا
2 دی 1397
- 18:30
ونتزیا
0 1
کزنتزا
2 دی 1397
- 21:00
اسپتزیا
1 1
پالرمو
3 دی 1397
- 00:30
بنونتو
3 0
کروتونه
هفته 18
5 دی 1397
- 18:30
Carpi
1 4
لیورنو
5 دی 1397
- 18:30
برشا
3 2
کرمونزه
6 دی 1397
- 22:30
پسکارا
1 0
ونتزیا
7 دی 1397
- 00:30
هلاس ورونا
4 0
چیتادلا
7 دی 1397
- 00:30
پروجا
3 0
فوجیا
7 دی 1397
- 00:30
پالرمو
3 0
آسکولی
7 دی 1397
- 00:30
پادوا
0 1
بنونتو
7 دی 1397
- 00:30
کروتونه
0 3
اسپتزیا
7 دی 1397
- 00:30
کزنتزا
0 0
سالرنیتانا
هفته 19
9 دی 1397
- 16:00
فوجیا
2 2
هلاس ورونا
9 دی 1397
- 18:30
ونتزیا
1 1
Carpi
9 دی 1397
- 18:30
سالرنیتانا
2 4
پسکارا
9 دی 1397
- 18:30
کرمونزه
4 0
پروجا
9 دی 1397
- 18:30
چیتادلا
0 1
پالرمو
9 دی 1397
- 18:30
آسکولی
3 2
کروتونه
9 دی 1397
- 19:30
بنونتو
1 1
برشا
9 دی 1397
- 21:30
لیورنو
1 1
پادوا
10 دی 1397
- 00:30
اسپتزیا
1 1
لچه
هفته 20
29 دی 1397
- 00:30
پالرمو
1 2
سالرنیتانا
29 دی 1397
- 18:30
لچه
1 1
بنونتو
29 دی 1397
- 18:30
کروتونه
0 0
چیتادلا
29 دی 1397
- 18:30
Carpi
0 2
فوجیا
29 دی 1397
- 21:30
پروجا
0 2
برشا
30 دی 1397
- 18:30
پادوا
3 0
هلاس ورونا
30 دی 1397
- 18:30
کزنتزا
0 0
آسکولی
1 بهمن 1397
- 00:30
پسکارا
0 0
کرمونزه
2 بهمن 1397
- 00:30
اسپتزیا
1 1
ونتزیا
هفته 21
6 بهمن 1397
- 00:30
فوجیا
0 2
کروتونه
6 بهمن 1397
- 18:30
کرمونزه
2 0
پالرمو
6 بهمن 1397
- 18:30
چیتادلا
3 1
Carpi
6 بهمن 1397
- 18:30
آسکولی
0 3
پروجا
6 بهمن 1397
- 21:30
سالرنیتانا
1 2
لچه
7 بهمن 1397
- 18:30
ونتزیا
2 1
پادوا
7 بهمن 1397
- 18:30
لیورنو
0 0
پسکارا
7 بهمن 1397
- 21:30
برشا
4 4
اسپتزیا
9 بهمن 1397
- 00:30
هلاس ورونا
2 2
کزنتزا
هفته 22
13 بهمن 1397
- 18:30
پادوا
0 0
سالرنیتانا
13 بهمن 1397
- 18:30
کزنتزا
2 0
چیتادلا
13 بهمن 1397
- 18:30
Carpi
1 1
هلاس ورونا
13 بهمن 1397
- 21:30
اسپتزیا
2 0
کرمونزه
14 بهمن 1397
- 18:30
کروتونه
1 1
لیورنو
14 بهمن 1397
- 18:30
بنونتو
3 0
ونتزیا
15 بهمن 1397
- 00:30
پسکارا
1 5
برشا
16 بهمن 1397
- 00:30
پالرمو
0 0
فوجیا
3 فروردین 1398
- 21:30
لچه
7 0
آسکولی
هفته 23
20 بهمن 1397
- 00:30
سالرنیتانا
0 1
بنونتو
20 بهمن 1397
- 18:30
پروجا
1 2
پالرمو
20 بهمن 1397
- 18:30
کرمونزه
0 0
پادوا
20 بهمن 1397
- 18:30
چیتادلا
0 1
اسپتزیا
20 بهمن 1397
- 21:30
برشا
3 1
Carpi
21 بهمن 1397
- 18:30
لیورنو
2 0
کزنتزا
21 بهمن 1397
- 18:30
فوجیا
1 1
پسکارا
22 بهمن 1397
- 00:30
هلاس ورونا
1 1
کروتونه
23 بهمن 1397
- 00:30
ونتزیا
1 1
لچه
هفته 24
27 بهمن 1397
- 00:30
پالرمو
1 1
برشا
27 بهمن 1397
- 18:30
پادوا
1 1
فوجیا
27 بهمن 1397
- 18:30
Carpi
0 1
پروجا
27 بهمن 1397
- 18:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
27 بهمن 1397
- 21:30
آسکولی
2 4
سالرنیتانا
28 بهمن 1397
- 18:30
لچه
3 2
لیورنو
28 بهمن 1397
- 18:30
کزنتزا
2 0
کرمونزه
29 بهمن 1397
- 00:30
اسپتزیا
1 2
هلاس ورونا
30 بهمن 1397
- 00:30
کروتونه
0 2
پسکارا
هفته 25
4 اسفند 1397
- 00:30
هلاس ورونا
1 0
سالرنیتانا
4 اسفند 1397
- 18:30
پسکارا
2 0
پادوا
4 اسفند 1397
- 18:30
پروجا
0 1
کزنتزا
4 اسفند 1397
- 18:30
کرمونزه
0 1
آسکولی
4 اسفند 1397
- 18:30
چیتادلا
4 1
لچه
4 اسفند 1397
- 18:30
Carpi
3 2
اسپتزیا
4 اسفند 1397
- 18:30
برشا
2 0
کروتونه
4 اسفند 1397
- 21:30
فوجیا
1 1
بنونتو
6 اسفند 1397
- 00:30
لیورنو
1 0
ونتزیا
هفته 26
7 اسفند 1397
- 21:30
بنونتو
2 1
پسکارا
8 اسفند 1397
- 00:30
سالرنیتانا
2 0
کرمونزه
8 اسفند 1397
- 00:30
پادوا
1 1
برشا
8 اسفند 1397
- 00:30
لچه
2 1
هلاس ورونا
8 اسفند 1397
- 00:30
کروتونه
3 0
پالرمو
8 اسفند 1397
- 00:30
کزنتزا
1 0
Carpi
8 اسفند 1397
- 00:30
آسکولی
2 2
فوجیا
8 اسفند 1397
- 22:30
ونتزیا
2 3
پروجا
9 اسفند 1397
- 00:30
اسپتزیا
3 0
لیورنو
هفته 27
11 اسفند 1397
- 00:30
فوجیا
1 0
کزنتزا
11 اسفند 1397
- 18:30
پادوا
0 0
کروتونه
11 اسفند 1397
- 18:30
Carpi
1 1
آسکولی
11 اسفند 1397
- 18:30
برشا
0 1
چیتادلا
11 اسفند 1397
- 21:30
پالرمو
2 1
لچه
12 اسفند 1397
- 18:30
پسکارا
2 0
اسپتزیا
12 اسفند 1397
- 18:30
پروجا
3 1
سالرنیتانا
13 اسفند 1397
- 00:30
هلاس ورونا
1 0
ونتزیا
14 اسفند 1397
- 00:30
لیورنو
2 0
بنونتو
هفته 28
18 اسفند 1397
- 00:30
پروجا
1 2
هلاس ورونا
18 اسفند 1397
- 18:30
لچه
1 0
فوجیا
18 اسفند 1397
- 18:30
کزنتزا
2 3
برشا
18 اسفند 1397
- 18:30
چیتادلا
4 1
پسکارا
18 اسفند 1397
- 21:30
اسپتزیا
0 2
پادوا
19 اسفند 1397
- 18:30
کرمونزه
1 0
بنونتو
19 اسفند 1397
- 18:30
آسکولی
1 1
لیورنو
20 اسفند 1397
- 00:30
سالرنیتانا
0 2
کروتونه
21 اسفند 1397
- 00:30
ونتزیا
1 1
پالرمو
هفته 29
25 اسفند 1397
- 00:30
پسکارا
1 1
کزنتزا
25 اسفند 1397
- 18:30
پادوا
0 1
پروجا
25 اسفند 1397
- 18:30
لیورنو
1 0
سالرنیتانا
25 اسفند 1397
- 18:30
فوجیا
1 1
چیتادلا
25 اسفند 1397
- 18:30
بنونتو
2 3
اسپتزیا
25 اسفند 1397
- 21:30
هلاس ورونا
1 1
آسکولی
26 اسفند 1397
- 18:30
ونتزیا
1 1
کرمونزه
26 اسفند 1397
- 18:30
پالرمو
4 1
Carpi
27 اسفند 1397
- 00:30
کروتونه
2 2
لچه
هفته 30
10 فروردین 1398
- 00:30
کرمونزه
1 1
هلاس ورونا
10 فروردین 1398
- 18:30
سالرنیتانا
1 1
ونتزیا
10 فروردین 1398
- 18:30
پروجا
3 1
لیورنو
10 فروردین 1398
- 18:30
کزنتزا
1 1
پالرمو
10 فروردین 1398
- 18:30
چیتادلا
1 1
پادوا
10 فروردین 1398
- 18:30
Carpi
1 2
کروتونه
10 فروردین 1398
- 18:30
آسکولی
2 2
بنونتو
10 فروردین 1398
- 21:30
برشا
2 1
فوجیا
11 فروردین 1398
- 23:30
لچه
2 0
پسکارا
هفته 31
13 فروردین 1398
- 23:30
هلاس ورونا
2 2
برشا
13 فروردین 1398
- 23:30
ونتزیا
1 1
چیتادلا