ژوپیه پرولیگ بلژیک

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
14
11
1
2
34
15
19
34
2
اندرلخت
پ
ش
پ
پ
ت
14
8
4
2
27
15
12
28
3
خنت
ت
ش
پ
پ
ت
14
7
6
1
23
15
8
27
4
خنک
ت
پ
پ
ش
پ
14
6
6
2
28
14
14
24
5
آنتروپ
پ
ش
ش
پ
پ
14
6
5
3
29
12
17
23
6
سرکل بروژ
پ
پ
پ
ش
ت
14
7
1
6
16
14
2
22
7
بروخه
ش
ش
پ
ش
ت
14
5
5
4
26
15
11
20
8
سنت ترویدن
ش
ش
پ
ت
ت
14
4
6
4
17
23
-6
18
9
14
4
5
5
15
21
-6
17
10
مولن بیک
ش
ت
ش
ت
پ
14
4
5
5
17
25
-8
17
11
مشلن
ش
ش
ش
ت
پ
14
4
3
7
13
19
-6
15
12
اوپن
ش
ش
پ
ت
ش
14
4
2
8
18
30
-12
14
13
شارلروا
پ
پ
ش
ش
ش
14
3
4
7
14
23
-9
13
14
لون
ش
پ
ش
ش
ش
14
3
3
8
20
29
-9
12
15
وسترلو
پ
ت
ش
پ
ت
14
2
5
7
18
26
-8
11
16
کورتریک
ش
پ
ش
ت
ش
14
2
3
9
10
29
-19
9
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
هفته 1
6 مرداد 1402
- 22:15
یونیون سنت ژیلو
2 0
اندرلخت
7 مرداد 1402
- 17:30
اوپن
2 2
وسترلو
7 مرداد 1402
- 19:45
شارلروا
1 1
لون
7 مرداد 1402
- 22:15
مولن بیک
0 4
خنک
8 مرداد 1402
- 15:00
آنتروپ
1 0
سرکل بروژ
8 مرداد 1402
- 17:30
خنت
3 2
کورتریک
8 مرداد 1402
- 20:00
بروخه
1 1
مشلن
8 مرداد 1402
- 20:45
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
هفته 2
13 مرداد 1402
- 22:15
استاندارد لیژ
0 1
یونیون سنت ژیلو
14 مرداد 1402
- 17:30
خنک
0 1
اوپن
14 مرداد 1402
- 19:45
سرکل بروژ
2 0
شارلروا
14 مرداد 1402
- 22:15
لون
1 2
مولن بیک
15 مرداد 1402
- 15:00
اندرلخت
1 0
آنتروپ
15 مرداد 1402
- 17:30
مشلن
0 1
خنت
15 مرداد 1402
- 20:00
وسترلو
0 1
بروخه
15 مرداد 1402
- 20:45
کورتریک
0 1
سنت ترویدن
هفته 3
20 مرداد 1402
- 22:15
آنتروپ
6 0
کورتریک
21 مرداد 1402
- 17:30
مولن بیک
1 0
مشلن
21 مرداد 1402
- 19:45
یونیون سنت ژیلو
5 1
لون
22 مرداد 1402
- 15:00
سنت ترویدن
0 1
اندرلخت
22 مرداد 1402
- 17:30
سرکل بروژ
0 1
خنک
22 مرداد 1402
- 17:30
اوپن
0 5
بروخه
22 مرداد 1402
- 20:00
شارلروا
1 1
استاندارد لیژ
22 مرداد 1402
- 20:45
وسترلو
1 3
خنت
هفته 4
27 مرداد 1402
- 22:15
لون
1 1
آنتروپ
28 مرداد 1402
- 17:30
استاندارد لیژ
0 1
سرکل بروژ
28 مرداد 1402
- 22:15
مشلن
4 0
یونیون سنت ژیلو
29 مرداد 1402
- 15:00
اندرلخت
2 1
وسترلو
29 مرداد 1402
- 17:30
خنک
0 0
شارلروا
29 مرداد 1402
- 17:30
خنت
2 2
سنت ترویدن
29 مرداد 1402
- 20:00
بروخه
7 1
مولن بیک
29 مرداد 1402
- 20:45
کورتریک
1 3
اوپن
هفته 5
4 شهریور 1402
- 17:30
وسترلو
2 3
مشلن
4 شهریور 1402
- 19:45
اوپن
3 1
لون
4 شهریور 1402
- 22:15
کورتریک
1 1
استاندارد لیژ
5 شهریور 1402
- 17:30
سنت ترویدن
0 2
سرکل بروژ
5 شهریور 1402
- 20:00
اندرلخت
2 1
شارلروا
5 مهر 1402
- 22:15
آنتروپ
0 0
خنت
6 مهر 1402
- 20:00
مولن بیک
2 3
یونیون سنت ژیلو
6 مهر 1402
- 22:15
بروخه
1 1
خنک
هفته 6
10 شهریور 1402
- 22:15
لون
3 0
کورتریک
11 شهریور 1402
- 17:30
سرکل بروژ
2 1
وسترلو
11 شهریور 1402
- 19:45
مشلن
1 0
اوپن
11 شهریور 1402
- 22:15
استاندارد لیژ
1 1
مولن بیک
12 شهریور 1402
- 15:00
خنت
2 1
بروخه
12 شهریور 1402
- 17:30
یونیون سنت ژیلو
2 2
آنتروپ
12 شهریور 1402
- 20:00
خنک
1 1
اندرلخت
12 شهریور 1402
- 20:45
شارلروا
1 1
سنت ترویدن
هفته 7
24 شهریور 1402
- 22:15
وسترلو
0 3
آنتروپ
25 شهریور 1402
- 17:30
مولن بیک
2 1
سرکل بروژ
25 شهریور 1402
- 19:45
یونیون سنت ژیلو
0 2
خنک
25 شهریور 1402
- 22:15
بروخه
4 2
شارلروا
26 شهریور 1402
- 15:00
اوپن
1 3
استاندارد لیژ
26 شهریور 1402
- 17:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
26 شهریور 1402
- 20:00
لون
1 1
خنت
26 شهریور 1402
- 20:45
سنت ترویدن
2 0
مشلن
هفته 8
31 شهریور 1402
- 22:15
استاندارد لیژ
0 0
وسترلو
1 مهر 1402
- 17:30
شارلروا
1 0
کورتریک
1 مهر 1402
- 19:45
مشلن
1 2
لون
1 مهر 1402
- 22:15
آنتروپ
0 0
مولن بیک
2 مهر 1402
- 15:00
خنک
3 3
سنت ترویدن
2 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
0 2
یونیون سنت ژیلو
2 مهر 1402
- 20:00
اندرلخت
1 1
بروخه
2 مهر 1402
- 20:45
خنت
2 1
اوپن
هفته 9
7 مهر 1402
- 22:15
کورتریک
2 1
سرکل بروژ
8 مهر 1402
- 17:30
اوپن
1 3
اندرلخت
8 مهر 1402
- 19:45
لون
1 2
استاندارد لیژ
8 مهر 1402
- 22:15
مشلن
0 0
آنتروپ
9 مهر 1402
- 15:00
یونیون سنت ژیلو
3 1
شارلروا
9 مهر 1402
- 17:30
خنک
3 3
وسترلو
9 مهر 1402
- 20:00
بروخه
1 1
سنت ترویدن
9 مهر 1402
- 20:45
مولن بیک
1 1
خنت
هفته 10
14 مهر 1402
- 22:15
شارلروا
2 1
مولن بیک
15 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
3 2
لون
15 مهر 1402
- 19:45
وسترلو
1 0
کورتریک
15 مهر 1402
- 22:15
اندرلخت
3 1
مشلن
16 مهر 1402
- 15:00
استاندارد لیژ
2 1
بروخه
16 مهر 1402
- 17:30
آنتروپ
4 1
اوپن
16 مهر 1402
- 20:00
خنت
1 1
خنک
16 مهر 1402
- 20:45
سنت ترویدن
0 4
یونیون سنت ژیلو
هفته 11
28 مهر 1402
- 22:15
یونیون سنت ژیلو
4 1
اوپن
29 مهر 1402
- 17:30
کورتریک
1 0
بروخه
29 مهر 1402
- 19:45
مولن بیک
1 1
وسترلو
29 مهر 1402
- 22:15
شارلروا
3 2
آنتروپ
30 مهر 1402
- 15:00
خنک
4 0
مشلن
30 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
2 0
خنت
30 مهر 1402
- 20:00
استاندارد لیژ
3 2
اندرلخت
30 مهر 1402
- 20:45
لون
4 0
سنت ترویدن
هفته 12
5 آبان 1402
- 22:15
سنت ترویدن
2 1
مولن بیک
6 آبان 1402
- 17:30
مشلن
0 2
سرکل بروژ
6 آبان 1402
- 19:45
اوپن
2 0
شارلروا
6 آبان 1402
- 22:15
اندرلخت
5 1
لون
7 آبان 1402
- 16:00
بروخه
2 1
آنتروپ
7 آبان 1402
- 18:30
وسترلو
1 3
یونیون سنت ژیلو
7 آبان 1402
- 21:00
خنت
3 1
استاندارد لیژ
7 آبان 1402
- 21:45
کورتریک
0 3
خنک
هفته 13
12 آبان 1402
- 23:15
سنت ترویدن
1 1
اوپن
13 آبان 1402
- 18:30
مولن بیک
1 1
کورتریک
13 آبان 1402
- 20:45
لون
0 2
وسترلو
13 آبان 1402
- 23:15
آنتروپ
3 2
خنک
14 آبان 1402
- 16:00
سرکل بروژ
0 3
اندرلخت
14 آبان 1402
- 18:30
استاندارد لیژ
1 1
مشلن
14 آبان 1402
- 21:00
یونیون سنت ژیلو
2 1
بروخه
14 آبان 1402
- 21:45
شارلروا
1 3
خنت
هفته 14
19 آبان 1402
- 23:15
وسترلو
3 3
سنت ترویدن
20 آبان 1402
- 18:30
آنتروپ
6 0
استاندارد لیژ
20 آبان 1402
- 20:45
اوپن
1 3
مولن بیک
20 آبان 1402
- 23:15
مشلن
1 0
شارلروا
21 آبان 1402
- 16:00
بروخه
0 0
سرکل بروژ
21 آبان 1402
- 18:30
خنک
3 1
لون
21 آبان 1402
- 21:00
خنت
1 1
اندرلخت
21 آبان 1402
- 21:45
یونیون سنت ژیلو
3 0
کورتریک
هفته 15
3 آذر 1402
- 23:15
سنت ترویدن
- -
آنتروپ
4 آذر 1402
- 18:30
سرکل بروژ
- -
اوپن
4 آذر 1402
- 20:45
شارلروا
- -
وسترلو
4 آذر 1402
- 23:15
استاندارد لیژ
- -
خنک
5 آذر 1402
- 16:00
خنت
- -
یونیون سنت ژیلو
5 آذر 1402
- 18:30
لون
- -
بروخه
5 آذر 1402
- 21:00
اندرلخت
- -
مولن بیک
5 آذر 1402
- 21:45
کورتریک
- -
مشلن
هفته 16
10 آذر 1402
- 23:15
وسترلو
- -
اندرلخت
11 آذر 1402
- 18:30
مولن بیک
- -
شارلروا
11 آذر 1402
- 20:45
اوپن
- -
کورتریک
11 آذر 1402
- 23:15
آنتروپ
- -
لون
12 آذر 1402
- 16:00
خنک
- -
خنت
12 آذر 1402
- 18:30
مشلن
- -
سنت ترویدن
12 آذر 1402
- 21:00
بروخه
- -
استاندارد لیژ
12 آذر 1402
- 21:45
یونیون سنت ژیلو
- -
سرکل بروژ
هفته 17
17 آذر 1402
- 23:15
کورتریک
- -
وسترلو
18 آذر 1402
- 18:30
سرکل بروژ
- -
آنتروپ
18 آذر 1402
- 20:45
سنت ترویدن
- -
لون
18 آذر 1402
- 23:15
خنت
- -
مولن بیک
19 آذر 1402
- 16:00
مشلن
- -
بروخه
19 آذر 1402
- 18:30
اوپن
- -
خنک
19 آذر 1402
- 21:00
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
19 آذر 1402
- 21:45
شارلروا
- -
یونیون سنت ژیلو
هفته 18
24 آذر 1402
- 23:15
وسترلو
- -
اوپن
25 آذر 1402
- 18:30
لون
- -
سرکل بروژ
25 آذر 1402
- 20:45
مولن بیک
- -
سنت ترویدن
25 آذر 1402
- 23:15
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
26 آذر 1402
- 16:00
بروخه
- -
خنت
26 آذر 1402
- 18:30
یونیون سنت ژیلو
- -
مشلن
26 آذر 1402
- 21:00
آنتروپ
- -
اندرلخت
26 آذر 1402
- 21:45
خنک
- -
کورتریک
هفته 19
29 آذر 1402
- 21:00
سرکل بروژ
- -
کورتریک
29 آذر 1402
- 23:15
مشلن
- -
استاندارد لیژ
30 آذر 1402
- 23:15
خنت
- -
لون
1 دی 1402
- 23:15
مولن بیک
- -
بروخه
2 دی 1402
- 18:30
اوپن
- -
یونیون سنت ژیلو
2 دی 1402
- 20:45
آنتروپ
- -
وسترلو
2 دی 1402
- 20:45
سنت ترویدن
- -
شارلروا
2 دی 1402
- 23:15
اندرلخت
- -
خنک
هفته 20
5 دی 1402
- 16:00
خنک
- -
آنتروپ
5 دی 1402
- 18:30
لون
- -
اوپن
5 دی 1402
- 18:30
کورتریک
- -
خنت
5 دی 1402
- 21:00
وسترلو
- -
مولن بیک
5 دی 1402
- 23:15
بروخه
- -
یونیون سنت ژیلو
6 دی 1402
- 21:00
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
6 دی 1402
- 23:15
اندرلخت
- -
سرکل بروژ
6 دی 1402
- 23:15
شارلروا
- -
مشلن
هفته 21
29 دی 1402
- 23:15
خنت
- -
مشلن
30 دی 1402
- 18:30
خنک
- -
سرکل بروژ
30 دی 1402
- 20:45
استاندارد لیژ
- -
کورتریک
30 دی 1402
- 23:15
بروخه
- -
وسترلو
1 بهمن 1402
- 16:00
آنتروپ
- -
شارلروا
1 بهمن 1402
- 18:30
یونیون سنت ژیلو
- -
سنت ترویدن
1 بهمن 1402
- 21:00
لون
- -
اندرلخت
1 بهمن 1402
- 21:45
مولن بیک
- -
اوپن
هفته 22
7 بهمن 1402
اندرلخت
- -
یونیون سنت ژیلو
7 بهمن 1402
خنت
- -
وسترلو
7 بهمن 1402
کورتریک
- -
لون
7 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
7 بهمن 1402
مشلن
- -
مولن بیک
7 بهمن 1402
سنت ترویدن
- -
خنک
7 بهمن 1402
شارلروا
- -
بروخه
7 بهمن 1402
اوپن
- -
آنتروپ
هفته 23
11 بهمن 1402
بروخه
- -
کورتریک
11 بهمن 1402
استاندارد لیژ
- -
آنتروپ
11 بهمن 1402
لون
- -
خنک
11 بهمن 1402
یونیون سنت ژیلو
- -
مولن بیک
11 بهمن 1402
مشلن
- -
اندرلخت
11 بهمن 1402
سنت ترویدن
- -
خنت
11 بهمن 1402
وسترلو
- -
سرکل بروژ
11 بهمن 1402
شارلروا
- -
اوپن
هفته 24
14 بهمن 1402
اندرلخت
- -
خنت
14 بهمن 1402
خنک
- -
یونیون سنت ژیلو
14 بهمن 1402
آنتروپ
- -
بروخه
14 بهمن 1402
کورتریک
- -
شارلروا
14 بهمن 1402
مولن بیک
- -
استاندارد لیژ
14 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
سنت ترویدن
14 بهمن 1402
وسترلو
- -
لون
14 بهمن 1402
اوپن
- -
مشلن
هفته 25
21 بهمن 1402
بروخه
- -
اوپن
21 بهمن 1402
استاندارد لیژ
- -
لون
21 بهمن 1402
خنت
- -
سرکل بروژ
21 بهمن 1402
مولن بیک
- -
آنتروپ
21 بهمن 1402
یونیون سنت ژیلو
- -
وسترلو
21 بهمن 1402
مشلن
- -
خنک
21 بهمن 1402
سنت ترویدن
- -
کورتریک
21 بهمن 1402
شارلروا
- -
اندرلخت
هفته 26
28 بهمن 1402
اندرلخت
- -
سنت ترویدن
28 بهمن 1402
خنک
- -
مولن بیک
28 بهمن 1402
آنتروپ
- -
مشلن
28 بهمن 1402
لون
- -
شارلروا
28 بهمن 1402
کورتریک
- -
یونیون سنت ژیلو
28 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
بروخه
28 بهمن 1402
وسترلو
- -
استاندارد لیژ
28 بهمن 1402
اوپن
- -
خنت
هفته 27
5 اسفند 1402
بروخه
- -
اندرلخت
5 اسفند 1402
خنت
- -
آنتروپ
5 اسفند 1402
مولن بیک
- -
لون
5 اسفند 1402
یونیون سنت ژیلو
- -
استاندارد لیژ
5 اسفند 1402
مشلن
- -
کورتریک
5 اسفند 1402
سنت ترویدن
- -
وسترلو
5 اسفند 1402
شارلروا
- -
خنک
5 اسفند 1402
اوپن
- -
سرکل بروژ
هفته 28
12 اسفند 1402
اندرلخت
- -
اوپن
12 اسفند 1402
استاندارد لیژ
- -
خنت
12 اسفند 1402
خنک
- -
بروخه
12 اسفند 1402
آنتروپ
- -
سنت ترویدن
12 اسفند 1402
لون
- -
یونیون سنت ژیلو
12 اسفند 1402
کورتریک
- -
مولن بیک
12 اسفند 1402
سرکل بروژ
- -
مشلن
12 اسفند 1402
وسترلو
- -
شارلروا
هفته 29
19 اسفند 1402
بروخه
- -
لون
19 اسفند 1402
خنک
- -
استاندارد لیژ
19 اسفند 1402
کورتریک
- -
آنتروپ
19 اسفند 1402
مولن بیک
- -
اندرلخت
19 اسفند 1402
یونیون سنت ژیلو
- -
خنت
19 اسفند 1402
مشلن
- -
وسترلو
19 اسفند 1402
شارلروا
- -
سرکل بروژ
19 اسفند 1402
اوپن
- -
سنت ترویدن
هفته 30
26 اسفند 1402
اندرلخت
- -
کورتریک
26 اسفند 1402
استاندارد لیژ
- -
اوپن
26 اسفند 1402
خنت
- -
شارلروا
26 اسفند 1402
آنتروپ
- -
یونیون سنت ژیلو
26 اسفند 1402
لون
- -
مشلن
26 اسفند 1402
سرکل بروژ
- -
مولن بیک
26 اسفند 1402
سنت ترویدن
- -
بروخه
26 اسفند 1402
وسترلو
- -
خنک