اینتر دوشنبه برای خرید ژیرو اقدام جدی خواهد کرد اگر ناپولی همچنان با جدایی یورنته مخالفت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P