گرگها به امضای قرارداد با وینگر المپیاکوس‌دنیل پودنس با مبلغ۲۱ میلیون یورو بسیار‌نزدیک هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P